Informace pro plátce poplatku z kinematografického představení

Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) stanovuje nejen poplatek 1% z kinematografického představení ale zároveň i poplatníky a za co se 1% odvádí.

Informace pro plátce poplatku z kinematografického představení

Státní fond kinematografie podle §10, odst. 1., písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků.

Poplatek z kinematografického představení je jedním z audiovizuálních poplatků.

Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

Pořadatelem kinematografického představení je osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.

Kinematografickým představením je zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,

Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy,

Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se akce může zúčastnit.

Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 % ze základu poplatku.

Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Poplatkové přiznání je plátce povinen podat do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Poplatkové přiznání se podává i v případě, že je poplatková povinnost za příslušné období nulová.

Plátci poplatku, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávají poplatkové přiznání prostřednictvím datové schránky. Pro podání datovou schránkou se vyplněný tiskopis poplatkového přiznání uloží ve formátu pdf.
ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb

V ostatních případech se poplatkové přiznání zasílá písemně na adresu: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinu 47, 170 Praha 7.

Poplatkové přiznání není možné podat přes aplikaci DISFILM.

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 10006-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem je IČ plátce nebo rodné číslo, pokud je plátce fyzickou osobou.

Poplatek z kinematografického představení se odvádí i ze vstupného za zpřístupnění záznamů nebo přenosů koncertů a divadelních přestavení.

Poplatek z kinematografického představení se neodvádí ze vstupného za zpřístupnění sportovních přenosů.

Pořadatelem kinematografického představení a tedy plátcem poplatku je každý subjekt, který zpřístupňuje kinematografická díla za úplatu.

 

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ K POPLATKU Z KINEMATOGRAFICKÉHO PŘEDSTAVENÍ ke stažení ve formátu PDFDOC 

 

Dotazy: kino@fondkinematografie.cz