Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla

2017-2-8-22 Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
7. Závěrečná zpráva
8. Vyúčtování projektu
9. Obchodní výsledky distribuce/roční hlášení o příjmech
10. Obchodní výsledky – podíl na zisku
11. Hlášení o spotřebě finančních prostředků 2017
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU
 
Doplňující informace k výzvě resp. příloze B14 „Doklady dle § 39 odst. 3 a 4 zákona o audiovizi, nikoli starší tří měsíců, dokládá-li žadatel o podporu kinematografie jejich prostřednictvím bezúhonnost“, kdy tyto doklady jsou povinné a je povinností žadatele je dodat v níže uvedených případech (všechny níže uvedené informace jsou zároveň uvedeny v příslušném formuláři pro ověření bezúhonnosti žadatele tj. příloha B13):

            a) žadatel – fyzická osoba - je občanem ČR (tj. má české státní občanství), ale soustavně v posledních 3 letech pobýval na území jiného státu po dobu 6-ti měsíců a déle - žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů vydaný soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém pobýval v posledních 3 letech déle jak 6 měsíců,
           
b) žadatel – fyzická osoba - je občanem jiného státu (tj. nemá české státní občanství) - žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů vydaný soudním nebo správním orgánem příslušného státu (tj. kde má občanství) a dále ještě dokládá výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů.
           
c) žadatel – právnická osoba se sídlem na území ČR – žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů a výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů POUZE v případě, kdy statutárním orgánem je zahraniční právnická osoba tj. doloží doklady bezúhonnosti vztahující se k této zahraniční společnosti a taktéž statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu této zahraniční právnické osoby.
            d) žadatel – právnická osoba se sídlem mimo území ČR – žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů a výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů týkající se právnické osoby tj. „své společnosti“ a dále tyto doklady (tj. zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů) doloží ke každému jednotlivému členu statutárního orgánu tj. jednatelům. V případě, že je jejím statutárním orgánem právnická osoba, doloží žadatel zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.
            e) žadatel – právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského závodu (dříve organizační složky) – platí totéž co u zahraniční právnické osoby a navíc dokládá zahraniční výpis z rejstříku trestů a tuzemský výpis z rejstříku trestů vedoucího odštěpného závodu.

V případě fyzické osoby, který je státním občanem Evropské unie, může tento místo zahraničního výpisu z evidence trestů doložit svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů ČR s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.Nevydává-li zahraniční výpis z evidence trestů příslušný stát, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky.