Výroba českého kinematografického díla

2017-2-8-22 Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech
 
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
 
Doplňující informace k výzvě resp. příloze B14 „Doklady dle § 39 odst. 3 a 4 zákona o audiovizi, nikoli starší tří měsíců, dokládá-li žadatel o podporu kinematografie jejich prostřednictvím bezúhonnost“, kdy tyto doklady jsou povinné a je povinností žadatele je dodat v níže uvedených případech (všechny níže uvedené informace jsou zároveň uvedeny v příslušném formuláři pro ověření bezúhonnosti žadatele tj. příloha B13):

            a) žadatel – fyzická osoba - je občanem ČR (tj. má české státní občanství), ale soustavně v posledních 3 letech pobýval na území jiného státu po dobu 6-ti měsíců a déle - žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů vydaný soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém pobýval v posledních 3 letech déle jak 6 měsíců,
           
b) žadatel – fyzická osoba - je občanem jiného státu (tj. nemá české státní občanství) - žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů vydaný soudním nebo správním orgánem příslušného státu (tj. kde má občanství) a dále ještě dokládá výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů.
           
c) žadatel – právnická osoba se sídlem na území ČR – žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů a výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů POUZE v případě, kdy statutárním orgánem je zahraniční právnická osoba tj. doloží doklady bezúhonnosti vztahující se k této zahraniční společnosti a taktéž statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu této zahraniční právnické osoby.
            d) žadatel – právnická osoba se sídlem mimo území ČR – žadatel doloží bezúhonnost formou zahraničního výpisu z evidence trestů a výpis z evidence trestů ČR tj. tuzemský výpis z evidence trestů týkající se právnické osoby tj. „své společnosti“ a dále tyto doklady (tj. zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů) doloží ke každému jednotlivému členu statutárního orgánu tj. jednatelům. V případě, že je jejím statutárním orgánem právnická osoba, doloží žadatel zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.
            e) žadatel – právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského závodu (dříve organizační složky) – platí totéž co u zahraniční právnické osoby a navíc dokládá zahraniční výpis z rejstříku trestů a tuzemský výpis z rejstříku trestů vedoucího odštěpného závodu.

V případě fyzické osoby, který je státním občanem Evropské unie, může tento místo zahraničního výpisu z evidence trestů doložit svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů ČR s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.Nevydává-li zahraniční výpis z evidence trestů příslušný stát, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky.