Informace pro plátce poplatku z převzatého televizního vysílání

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků. Poplatek z převzatého televizního vysílání je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 28 a § 29 zákona o audiovizi.

 

Jedná se tedy o poplatek ze zákona ve veřejném zájmu a z tohoto důvodu se na tyto poplatky hledí jako na druh daně a na jejich správu a výběr se vztahují ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 

Na plátce je pak v souvislosti s poplatky nahlíženo jako na daňový subjekt a vztahují se na něj ustanovení daňového řádu. Ten v § 1 odst. 3 říká: „Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.“ A dále v § 2 odst. 3 „Daní se pro účely tohoto zákona rozumí a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek. 

 

Daňový řád dále vymezuje pojem daňový subjekt v § 20 odst. 1: „Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.“ a k tomuto subjektu také vztahuje povinnost podat daňové (poplatkové) přiznání, konkrétně v ustanovení § 135 odst.1: „Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.“ a § 135 odst.2: „Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.“

 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý provozovatel převzatého televizního vysílání je zároveň ve vztahu k poplatkové povinnosti daňovým subjektem se všemi povinnostmi. Podle daňového řádu je mj. povinností provozovatele podat poplatkové přiznání svým jménem. Přenesení této povinnosti není možné, protože poplatková povinnost se vztahuje ke konkrétnímu subjektu.  Není proto možné, aby poplatkovou povinnost převzal jiný subjekt a zbavoval jej tak povinnosti, kterou mu ukládá zákon.

§ 241 daňového řádu stanoví zákaz přenosu daňové povinnosti:

„Dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo daňového subjektu zcela nebo částečně jiná osoba, není vůči správci daně účinná; to neplatí, pokud jiná osoba plní povinnost, která této osobě vznikla v důsledku zajištění daně podle zákona.“

Poplatková povinnost se tedy vztahuje k provozovateli a je nepřenositelná.

 

§ 73 daňového řádu stanoví povinnost učinit podání u příslušného správce daně, což je v tomto případě Státní fond kinematografie.

Své podání vůči správci daně může daňový subjekt podat za stanovených podmínek i pomocí jiných technických prostředků. Od 1. 7. 2017 je přesněji určeno, že správce daně určí a zveřejní právě tyto jiné technické prostředky, jimiž lze podání učinit. Znamená to tedy, že již nelze automaticky použít „jinou formu podání“, kterou si daňový subjekt zvolí podle svého uvážení nebo možností (e-mail, fax), ale pouze takovou formu, kterou správce daně zveřejní. (viz § 71 daňového řádu)

 

V případě audiovizuálních poplatků (s výjimkou poplatku z vysílání reklamy) Státní fond kinematografie zveřejnil na svých internetových stránkách přístup do systému PORT pro vyplňování poplatkových přiznání: http://port.fondkinematografie.cz, s popisem postupu.

Upozorňujeme, že od spuštění elektronické aplikace evidence PORT není možné zpracovávat poplatková přiznání jiným způsobem nežli přes tuto aplikaci. Abyste tedy mohli plnit svou poplatkovou povinnost, je nutné se napřed registrovat v systému PORT, což vyžaduje součinnost s kanceláří Státního fondu kinematografie.

Technickou součinnost poskytuje pí. Helena Vymazalová helena.vymazalova@fondkinematografie.cz

 

Registrace se skládá ze dvou základních kroků.

1.     ​Online registrace, kterou provedete po kliknutí na odkaz http://port.fondkinematografie.cz, kde vyplníte veškeré požadované údaje (všechny údaje je třeba uvádět přesně tak, jak jsou zapsány ve veřejných rejstřících (např. u názvu celý název, dodržení velkých a malých písmen, u IČ i nuly, pokud jimi IČ začíná, apod.).

2.  Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument („Dokument ověření identity“), který pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá dokument prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf.
ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb.

Jakmile obdržíme tento Vámi podepsaný dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu.

 

Po provedení aktivace budete v této databázi moci zpracovat vaše poplatkové přiznání. Po vyplnění tohoto poplatkového přiznání se vám vygeneruje pdf dokument („Poplatkové přiznání k poplatku z převzatého televizního vysílání“), který zašlete buď podepsaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky.  V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá poplatková přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb.

Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu.

Daňový řád neumožňuje podání e-mailem.

Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

V případě nejasností či jiných dotazů spojených se systémem nás prosím neváhejte kontaktovat, a to nejlépe emailem adresu: prevzateTV@fondkinematografie.cz

 

Plátcem poplatku z převzatého vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu[1] (§ 28 odst.1 zákona o audiovizi).

Předmětem poplatku z převzatého vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání (§ 28 odst. 2 zákona o audiovizi).

Základem poplatku z převzatého vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání (§ 28 odst.3 zákona o audiovizi). Poplatek a jeho výše je viditelnou položkou ve vyúčtování pro koncového uživatele.

Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 % (§ 28 odst. 4 zákona o audiovizi).

Poplatkovým obdobím je dle § 28 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní rok. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Pokud má plátce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho poplatkové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, je povinen poplatkové přiznání podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 2 daňového řádu). Poplatkové přiznání se podává i v případě, že poplatková povinnost za příslušné období je nulová.

POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z převzatého televizního vysílání

 

Plátce vyznačí typ podávaného poplatkového přiznání, tj. zda se jedná o řádné, opravné či dodatečné poplatkové přiznání.[2] V případě dodatečného přiznání uvede také den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání (§ 141 daňového řádu).

Dále vyznačí, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce a zda má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Daňový řád stanoví v § 136 odst. 5 „Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.“ Fond v informacích uvádí, že poplatkové přiznání se podává i v případě, že je poplatková povinnost za příslušné období nulová, neboť se prostřednictvím systému PORT snaží výše uvedené plátcům daně usnadnit. Registrovaný plátce vyplní pouze nulovou hodnotu do celkové výše ceny za poskytnutí převzatého TV vysílání (vše ostatní systém vygeneruje) a zašle poplatkové přiznání do podatelny Fondu.

 Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

o   předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání

o   základem pro výpočet poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání bez poplatku z převzatého televizního vysílání

o   plátce zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání

o   do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty

o   audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku

 

Plátce označí, zda je či není poplatníkem DPH, a vyplní řádek nazvaný „Celková výše ceny za poskytnutí převzatého TV vysílání“.

Plátce DPH má navíc v tabulce řádek „Celková výše ceny bez DPH“ (Řádek 1), který se dopočítá automaticky.

Řádek 2: Základ pro výpočet poplatku se dopočítá automaticky.

Řádek 3: Poplatek se také automaticky vypočte

 

Pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, ověří plátce v následujícím kroku její ID přihlášením ke svému účtu.

 

Vyplněné poplatkové přiznání se vygeneruje jako dokument v pdf, který lze stáhnout i vytisknout, podává se Státnímu fondu kinematografie prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá poplatkové přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf.  Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu. Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

Detaily platby včetně variabilního symbolu jsou zaslány na plátcem uvedený e-mail po vyplnění poplatkového přiznání v systému PORT. Tento e-mail je určen pro plátce pro usnadnění platby poplatku, nezasílá se s poplatkovým přiznáním.

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo 20001-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem je IČ plátce.

 


[1] zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu (§ 135 a § 250 daňového řádu).

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání, tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání (§ 138 daňového řádu).

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené (§ 141 daňového řádu).