Krátkodobá koncepce 2015 - veřejná konzultace

Rada Státního fondu kinematografie v nejbližších týdnech započne svou práci na vypracování krátkodobé koncepce pro rok 2015. Krátkodobá koncepce je dokument, který rozděluje finanční prostředky, kterými Rada disponuje, mezi jednotlivé okruhy podpory, mezi jednotlivé typy projektů a stanovuje, kdy v roce budou příslušné výzvy vyhlášeny.

Krátkodobá koncepce na rok 2014 byla první komplexním dokumentem, který se pokusil finanční prostředky rozdělit pro letošní rok a koncepce pro příští rok z ní bude vycházet. Pro její zpracování je však nezbytné znát postoj odborné veřejnosti a její názor na fungování koncepce v letošním roce i náměty na zlepšení.

Rada Fondu se tímto obrací na odbornou veřejnost se žádostí o její připomínky ke  krátkodobé koncepci 2014 a náměty, které by mohla Rada zvážit při zpracování koncepce na příští rok anebo při své další činnosti. Pro lepší strukturu odpovědí naformulovala Rada několik základních otázek.

Otázky

1. Je potřeba významného posílení některého okruhu podpory? A v té souvislosti tedy i snížení alokace pro jiný okruh?

Zvažte, že Fond má deset okruhů a musí zajistit podporu celému spektru projektů a nemůže například radikálně omezit všechny okruhy na úkor výroby českých filmů.

Zvažte také, že krátkodobá koncepce Rady nemůže ovlivnit celkovou výši podpory v příštím roce. Ta se bude pohybovat přibližně ve stejné výši jako letos nebo jen lehce nad ní. Potřeba celkově vyšších příjmů, případně otázka státního příspěvku není předmětem této veřejné konzultace.

2. Jsou v rámci podpory v jednotlivých okruzích podporovány všechny relevantní typy projektů (u výroby např. hraný, dokumentární, animovaný film, debuty, krátkometrážní, experimentální)? Jsou některé důležité typy projektů, jejichž podpora chybí?  Anebo naopak bychom neměli některé typy projektů podporovat? A je v tomto kontextu správně nastavena v rámci každého okruhu alokace mezi jednotlivé typy projektů?

3. Jsou výzvy na podporu jednotlivých typů projektů vyhlašovány včas, aby odpovídaly realizaci projektu?

Zvažte, že mezi vyhlášením výzvy a rozhodnutím jsou zpravidla čtyři měsíce, proto např. výzva na festivaly je vyhlášena v říjnu, aby její výsledky byly známy na počátku února, dostatečně včas před realizací všech festivalů v průběhu roku. Stejně tak např. u technického rozvoje se počítá s výsledky na podzim tak, aby jednotlivá města v případě podpory dokázala investiční akci na digitalizaci kina přidat do svého rozpočtu na příští rok.

4. Jakou jinou činností kromě rozdělování finančních prostředků by se měla Rada pro příští rok zabývat? Existují oblasti, ve kterých by její rozhodnutí nebo řešení mohlo přispět?

Vaše návrhy prosím pečlivě odůvodněte. Vaše návrhy zasílejte prosím na adresu

petr.vitek@fondkinematografie.cz, v kopii katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz nejpozději do 31. října 2014. Všechny návrhy budou zváženy a zpracovány a v maximální možné míře zapracovány do krátkodobé koncepce na rok 2015. Finální materiál se všemi připomínkami, odůvodněním a vypořádáním připomínek pak bude zveřejněn.

 

Krátkodobá koncepce 2015 - veřejná konzultace