Legislativa

Státní fond kinematografie byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Zákon o audiovizi

Zákon o audiovizi upravuje postavení a činnost Fondu, jeho financování, poskytování podpor kinematografie a poskytování filmových pobídek.

Platné znění zákona o audiovizi účinné k 13. 1. 2024
Zákon o audiovizi

Předcházející znění zákona o audiovizi
1) Zákon o audiovizi ve znění účinném k 1. 1. 2013
Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

2) Zákon o audiovizi ve znění účinném k 6. 5. 2016
Novela zákona o audiovizi účinná od 6.5.2016

3)Zákon o audiovizi ve znění účinném k 1. 7. 2017
Novelou zákona došlo ke změně ustanovení § 55 a § 56 (Přestupky), a to v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.).
Znění zákona o audiovizi účinné od 1. 7. 2017

4)Zákon o audiovizi ve znění účinném k 1. 2. 2022
Novela zákona na základě tzv. balíčku DEPA (z.č. 261/2021 Sb.)
Znění zákona účinné od 1. 2. 2022

5) Zákon o audiovizi ve znění účinném k 15. 9. 2022
Novelou zákona dochází u poskytování filmových pobídek k zavedení maximální výše filmové pobídky (zákon č. 242/2022 Sb., § 43 odst. 5)
Znění zákona od 15. 9. 2022 

Statut Fondu

Statut Fondu je podzákonný právní předpis, který schvaluje Vláda ČR a upravuje podrobnosti o činnosti Fondu, o vnitřní organizaci Fondu, o hospodaření Fondu, o poskytování podpory kinematografie Fondem, o poskytování filmových pobídek Fondem, a ve věcech, kde tak stanoví zákon o audiovizi.

Platné znění Statutu Fondu
Statut Fondu ve znění účinném od 6. 12. 2021
Novela Statutu Státního fondu kinematografie 2021

Předcházející znění Statutu Fondu
Statut Fondu ve znění účinném k 3. 5. 2017.
Novela Statutu Státního fondu kinematografie

Statut Fondu ve znění účinném k 28. 8. 2013
Statut Státního fondu kinematografie

Dokumenty Evropské komise

Jakákoliv veřejná podpora je dle práva Evropské unie obecně zakázána (čl. 107 Smlouvy o fungování EU), nicméně za určitých okolností (popsaných v čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU) lze určité kategorie podpory považovat za slučitelné s vnitřním trhem. Mezi tyto kategorie spadají i podpora kinematografie a filmové pobídky, jejichž poskytování je regulováno níže uvedenými dokumenty.

Podpora kinematografie

1) Podpory kinematografie poskytované na základě Výzev vyhlášených do 31. 12. 2018 (tzn., že např. v případě Výzvy na průběžnou distribuci (č. 2018-3-2-19A) lze podle této právní úpravy podat žádost o podporu kinematografie do 1. 4. 2019) se řídí tzv. Notifikací, tj. Rozhodnutí Evropské komise (viz přiložený dokument).
Notifikační dokument

2) Podpory kinematografie poskytované na základě Výzev vyhlášených od 1. 1. 2019 (s výjimkou Výzvy na periodické publikace) se řídí Nařízením Evropské komise (EU) č. 651/2014.

a) Konsolidované znění
Konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (konsolidované znění v podobě úpravy účinné ke dni 10. 7. 2017)

b) Původní znění účinné od 1. 7. 2014
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (původní znění účinné od 1. 7. 2014)

3) Podpory kinematografie poskytované na projekty periodických publikací přijatých na základě Výzev vyhlášených od 1. 1. 2019 řídí tzv. Notifikací, tj. Rozhodnutí Evropské komise (viz přiložený dokument).
Notifikace – Podpora periodických publikací

Stručné informace pro žadatele shrnující základní podmínky GBER, které musí být splněny při poskytování veřejné podpory dle tohoto nařízení. 

Filmové pobídky
Poskytování filmových pobídek se od 1. 1. 2017 řídí Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER).

1. Konsolidované znění
Konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (konsolidované znění v podobě úpravy účinné ke dni 10. 7. 2017)

2. Původní znění účinné od 1. 7. 2014
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (původní znění účinné od 1. 7. 2014)

Stručné informace pro žadatele shrnující základní podmínky GBER, které musí být splněny při poskytování veřejné podpory dle tohoto nařízení najdete v sekci Pobídky
Základní zásady GBER — informace pro žadatele

Ostatní dokumenty Evropské komise

Sdělení o filmu 2013
Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl
 

 

Krátkodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie – plán Výzev:

2024

Krátkodobá koncepce 2024 - (změna duben)

Krátkodobá koncepce 2024 - aktualizace

Krátkodobá koncepce 2024

 

2023

Krátkodobá koncepce 2023 (změna červenec)

Krátkodobá koncepce 2023 (změna březen)

Krátkodobá koncepce 2023

 

2022

Krátkodobá koncepce 2022 (změna srpen)

Krátkodobá koncepce 2022 (změna březen)

Krátkodobá koncepce 2022

 

2021

Krátkodobá koncepce 2021 — plán výzev 2021( změna duben )

Krátkodobá koncepce 2021 —  plán výzev 2021( změna únor )

Krátkodobá koncepce 2021 —  plán výzev 2021( změna leden )

Krátkodobá koncepce 2021 —  plán výzev 2021

 

2020

Krátkodobá koncepce 2020 —  plán výzev 2020 (změna srpen)

Krátkodobá koncepce 2020 — plán výzev 2020 (změna čevenec)

Krátkodobá koncepce 2020 —  plán výzev 2020 (změna květen)

Krátkodobá koncepce 2020 —  plán výzev 2020 (změna listopad)

Krátkodobá koncepce 2020 —  plán výzev 2020

 

2019

Krátkodobá koncepce 2019  — plán výzev (změna březen)

Krátkodobá koncepce 2019 — plán výzev 2019

 

2018

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018 (změna září)

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018 (změna květen)

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018

 

2017

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna leden 2018)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna září — druhá verze)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna září)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna srpen)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna červenec)
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017 (změna květen)
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017
Předchozí krátkodobé koncepce

 

Dlouhodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie:

 

Dlouhodobá koncepce 2023 — 2028 

Aktualizace Dlouhodobé koncepce 2017 — 2022 (únor 2019) 

Dlouhodobá koncepce 2017 — 2022 

Předchozí dlouhodobé koncepce