Mimořádné oznámení o dodatečných disponibilních prostředcích na filmové pobídky

 

Ředitelka Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) tímto v souladu s odst. 8.2.3 Statutu Fondu (dále jen „Statut“) oznamuje, že v návaznosti na zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 521 ze dne 2.7.2014 (dále jen „Usnesení vlády“), Fond disponuje dodatečnými disponibilními prostředky pro účely filmových pobídek ve výši 300.000.000 Kč. 

Na základě Usnesení vlády jsou tyto prostředky účelově vázány na projekty, u nichž žadatelé o pobídku podají finální žádost o pobídku podle §48 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) se všemi přílohami nejpozději do 28.2.2015.

S ohledem na výše uvedené ředitelka Fondu tímto vyzývá žadatele, na základě jejichž podaných žádostí o evidenci již bylo vydáno osvědčení o evidenci, v němž byla v souladu s §47 odst. 6 nebo 7 zákona uvedena částka předpokládané výše pobídky v procentní výši nižší než dle §43 odst. 4 zákona nebo jimž byla žádost o evidenci zamítnuta z důvodu nedostatku disponibilních prostředků v souladu s §47 odst. 5 zákona, aby podávali žádosti o evidenci podle §46 odst. 2 zákona, tzv. „žádosti o dofinancování“ ve smyslu Statutu. Lhůta pro podávání těchto žádostí končí uplynutím tří měsíců po dni uveřejnění tohoto oznámení, jímž je den 16.7. 2014. K žádostem o dofinancování musí být přiloženy přílohy dle odst. 8.4.2 Statutu, ledaže žadatel postupuje podle odst. 8.4.4 Statutu.

Ředitelka Fondu upozorňuje, že:

a) o žádostech o dofinancování Fond rozhoduje chronologicky v souladu s odst. 8.4.7 Statutu, přičemž ve smyslu odst. 8.4.7 Statutu platí, že žádosti doručené Fondu v den zveřejnění tohoto oznámení a během jednoho týdne poté se (pouze) pro účely takové chronologie považují za doručené najednou posledním dnem takto vymezeného týdenního období;

b) na základě tohoto oznámení nelze podávat žádosti o evidenci u projektů, jimž dosud nebylo vydáno osvědčení o registraci;

c) nové disponibilní prostředky uvedené v této výzvě jsou určeny pouze na alokaci a výplatu filmových pobídek těm žadatelům, kteří ve vztahu k příslušnému projektu podají žádost o filmovou pobídku nejpozději do 28.2.2015 a z tohoto důvodu bude jako podmínka ve všech osvědčeních o evidenci vydaných na základě žádostí o dofinancování podávaných na základě tohoto oznámení uvedeno, že nepodá-li žadatel žádost o filmovou pobídku ve vztahu k příslušnému projektu do 28.2.2015, zaniká mu tím právo žádat o filmovou pobídku ve výši uvedené v osvědčení o evidenci vydaném na základě žádosti o dofinancování podané na základě tohoto oznámení;

d) ve vztahu ke každému projektu je možno podat žádost o filmovou pobídku jen jednou, a to do tří let ode dne, kdy žadateli bylo doručeno první osvědčení o evidenci ve vztahu k příslušnému projektu, tj. žadatel, který na základě tohoto oznámení podá žádost o dofinancování, bude mu na jejím základě vydáno osvědčení o evidenci a následně v návaznosti na podmínku dle bodu c) výše podá do 28.2.2015 žádost o filmovou pobídku podle §48 zákona, již nebude moci následně žádat o filmovou pobídku ve vztahu k témuž projektu.

 

V Praze dne 16.7.2014

Helena Bezděk Fraňková

Ředitelka Státního fondu kinematografie