O státním fondu kinematografie

Rada Státního fondu kinematografie
Dozorčí výbor
Experti
Rozpočet Státního fondu kinematografie
Informace pro žadatele a příjemce podpory
Formuláře 
Legislativa
Výroční zpráva
GDPR - Zpracování osobních údajů
Licence
Studie
Prezentace
Úřední deska
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Czech Film Center
Czech Film Commission
 

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Státní fond kinematografie zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.