Informace pro plátce poplatku z převzatého televizního vysílání

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ K POPLATKU Z PŘEVZATÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ke stažení ve formátu PDF - DOC

 

Informace pro plátce poplatku z převzatého vysílání

Státní fond kinematografie podle §10, odst. 1., písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků.

Poplatek z převzatého vysílání je dle § 28 jedním z audiovizuálních poplatků.

Plátcem poplatku z převzatého vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu. (§ 28, odst.1.) Plátcem poplatku je každý subjekt, který zpřístupňuje kinematografická díla za úplatu.

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy,

Předmětem poplatku z převzatého vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání. (§ 28, odst. 2.)

Základem poplatku z převzatého vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání. (§ 28, odst.3.)

Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %. (§28, odst.4)

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok

 

POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z převzatého televizního vysílání

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle §10, odst. 1., písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi. Tyto poplatky jsou dle § 24 zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu.

Poplatek z převzatého televizního vysílání je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v §28 a §29 zákona o audiovizi.

Správa poplatku k poplatku z převzatého televizního vysílání je vykonávána podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Poplatkový obdobím je dle §28 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní rok. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§136 odst. 1 daňového řádu). Pokud má plátce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho poplatkové přiznání zpracovává a podává daňový poradce je povinen poplatkové přiznání podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§136 odst. 2 daňového řádu). Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit.

Plátce vyznačí typ podávaného přiznání (řádné nebo dodatečné, zároveň případně opravné dle § 138 daňového řádu). V případě dodatečného přiznání uvede také den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání (§ 141 odst. 1 daňového řádu). Dále vyznačí, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce a zda má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Plátce vyplní údaje vztahující se k jeho identifikaci. Současně je třeba uvést také číslo účtu plátce, ze kterého bude poplatek hrazen.

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

·předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání

·základem pro výpočet poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání bez poplatku z převzatého televizního vysílání

·plátce zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání

·do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty

·audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku

Řádek číslo 1. Celková výše ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání v průběhu poplatkového období

U plátců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, se jedná o částku bez daně z přidané hodnoty. Pro výpočet výše ceny bez daně z přidané hodnoty lze využít postupu uvedeného v §37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Řádek číslo 2. Základ pro výpočet poplatku

Částka na řádku 2. se vypočte podle následujícího vzorce (částka na řádku č. 1 / 101 x 100) Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle §29 odst. 2 zákona o audiovizi.

Řádek číslo 3. Poplatek

Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle §146 odst. 1 daňového řádu.

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo 20001-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem bude u plátců, kteří jsou právnickou osobou jejich IČ, u plátců, kteří jsou fyzickou osobou, jejich rodné číslo.

 

Vyplněné poplatkové přiznání se podává Státnímu fondu kinematografie.

Plátce vyplňuje celé poplatkové přiznání. Plátce zasílá originál poplatkového přiznání na adresu Státního fondu kinematografie: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7.

 

ZMĚNY

Nový bankovní účet pro placení poplatku z převzatého televizního vysílání je 20001-29720001/0710. Do variabilního symbolu se uvádí IČO plátce.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 20001-29720001/0710 vedeného u České národní banky.

Plátce vyplňuje celé poplatkové přiznání. Plátce zasílá originál poplatkového přiznání na adresu Státního fondu kinematografie: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7.

 

 

Dotazy: prevzateTV@fondkinematografie.cz