Informace pro plátce poplatku z převzatého televizního vysílání

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků. Poplatek z převzatého televizního vysílání je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 28 a § 29 zákona o audiovizi.

 

Správa poplatku k poplatku z převzatého televizního vysílání je vykonávána podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 

Upozorňujeme, že od spuštění elektronické aplikace evidence PORT není možné zpracovávat poplatková přiznání jiným způsobem nežli přes tuto aplikaci. Abyste tedy mohli plnit svou poplatkovou povinnost, je nutné se napřed registrovat v systému PORT, což vyžaduje součinnost s kanceláří SFKMG.

Technickou součinnost poskytuje pí. Helena Vymazalová helena.vymazalova@fondkinematografie.cz

 

Registrace se skládá ze dvou základních kroků.

  1. ​Online registrace, kterou provedete po kliknutí na odkaz http://port.fondkinematografie.cz, kde vyplníte veškeré požadované údaje.
  2. Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument, který nám pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu, nebo prostřednictvím datové schránky, kterou jste uvedli při vaší registraci. Přesnou adresu i ID datové schránky zjistíte na stránkách Fondu.

Jakmile obdržíme tento Vámi podepsaný dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu.

Po provedení aktivace budete v této databázi moci zpracovat vaše poplatkové přiznání. Po vyplnění tohoto poplatkového přiznání se vám vygeneruje pdf dokument, který zašlete buď podepsaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou (preferovaný způsob doručení). Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

  

V případě nejasností či jiných dotazů spojených se systémem nás prosím neváhejte kontaktovat, a to nejlépe emailem na níže uvedenou adresu.

Dotazy: prevzateTV@fondkinematografie.cz

 

Plátcem poplatku z převzatého vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu[1] (§ 28 odst.1 zákona o audiovizi).

Předmětem poplatku z převzatého vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání (§ 28 odst. 2 zákona o audiovizi).

Základem poplatku z převzatého vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání (§ 28 odst.3 zákona o audiovizi). Poplatek a jeho výše je viditelnou položkou ve vyúčtování pro koncového uživatele.

Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 % (§ 28 odst. 4 zákona o audiovizi).

Poplatkovým obdobím je dle § 28 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní rok. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Pokud má plátce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho poplatkové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, je povinen poplatkové přiznání podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 2 daňového řádu). Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit.

                                                      

 

POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z převzatého televizního vysílání

Plátce vyznačí typ podávaného poplatkového přiznání, tj. zda se jedná o řádné, opravné či dodatečné poplatkové přiznání.[2] V případě dodatečného přiznání uvede také den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání (§ 141 daňového řádu).

Dále vyznačí, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce a zda má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

 

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

 

Plátce označí, zda je či není poplatníkem DPH, a vyplní řádek nazvaný „Celková výše ceny za poskytnutí převzatého TV vysílání“.

Plátce DPH má navíc v tabulce řádek „Celková výše ceny bez DPH“ (Řádek 1), který se dopočítá automaticky.

Řádek 2: Základ pro výpočet poplatku se dopočítá automaticky.

Řádek 3: Poplatek se také automaticky vypočte

 

Vyplněné poplatkové přiznání se podává Státnímu fondu kinematografie prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou (preferovaný způsob doručení). Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo 20001-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem je IČ plátce.

 

 

[1] zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu (§ 135 a § 250 daňového řádu).

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání, tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání (§ 138 daňového řádu).

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené (§ 141 daňového řádu).