Informace pro plátce poplatku z vysílání reklamy

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ ke stažení ve formátu PDFDOC  

Výběr poplatku z vysílání reklamy a způsob výpočtu je upraven v §32a až §32g zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“).

Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je provozovatel jiného než místního nebo regionálního televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence k vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.

Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy. Přičemž reklamou je dle §2, odst. 1., písm. n) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.

Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který: 

a) je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy

b) není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy

Základ poplatku se dále upravuje ve smyslu §32b odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, které stanoví výši základu poplatku v případech, kdy dochází k nepřímému prodeji vysílací času propojeným osobám, které nejsou konečnými uživateli vysílacího času. V těchto případech je základem poplatku výnos nebo příjem, který by poplatník realizoval přímým prodejem vysílacího času, a to bez ohledu na to, zda by se takový přímý prodej uskutečnil.

 

Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Poplatkové přiznání je poplatník povinen podat do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

V případě, že celkový výnos poplatku z vysílání reklamy od všech poplatníků nedosáhne částky 150 mil. Kč, poplatníci se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a částkou 150 mil. Kč úměrně svému podílu na celkových výnosech z reklamy všech poplatníků. K případné úhradě doplatku poplatku z vysílání reklamy budou poplatníci vyzváni.

 

Dotazy: TVvysilani@fondkinematografie.cz