Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila všech 9 členů Rady Státního fondu kinematografie

Dne 2. dubna 2015 byli třemi členy Rady zvolení Petr Bilík, Tereza Brdečková a Iva Hejlíčková. Připojili se tak k šesti již zvoleným členům Rady. Přemysl Martínek a Jiří Kubíček byli zvoleni dne 23. ledna 2015, Lubor Dohnal, Zuzana Kopečková, Vladimír Soják a Petr Vítek byli zvoleni dne 13. února 2015.

Rada Státního fondu kinematografie je jedním ze tří hlavních orgánů Státního fondu kinematografie vedle ředitele Fondu a Dozorčího výboru a má na starosti především stanovení koncepce a strategie podpory kinematografie,

stanovení kritérií hodnocení projektů, rozhodování o podpoře projektů a mimoto vykonává další činnosti svěřené jí zákonem o audiovizi nebo statutem Fondu. Rada Státního fondu kinematografie rozhoduje o podpoře kinematografie a ročně v deseti dotačních okruzích rozděluje zhruba 200 mil. Kč. Rada nerozhoduje o filmových pobídkách.

Rada má 9 členů a poprvé je zvolena podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Kandidáti tak byli navrženi profesními organizacemi dle tohoto zákona a při kandidaturách předložili své koncepce výkonu funkce člena Rady.

Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra kultury z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie, které mu navrhnou profesní organizace. Ministr při navrhování kandidátů Poslanecké sněmovně dbá na to, aby byli v Radě pokud možno rovnoměrně zastoupeni zástupci více filmových profesí a audiovizuálních podnikatelských oblastí.

Funkční období členů Rady je 3 roky. Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určí, kterým členům Rady skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech (§59 zákona o audiovizi). Mandát všech šesti členů Rady započne dne 5. dubna 2015. Tereza Brdečková, Lubor Dohnal a Vladimír Soják mají mandát na jeden rok, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček a Petr Vítek na dva roky, Petr Bilík, Iva Hejlíčková a Přemysl Martínek na tři roky.

Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem o audiovizi a Statutem Fondu dne 11. srpna 2014 výzvu k podávání návrhů na členy Rady se lhůtou podávání návrhů od 1. září 2014 do 30. září 2014.

Na základě této výzvy evidoval Fond celkem 134 návrhů na kandidáty na členy Rady. Všechny návrhy byly podány ve stanovené lhůtě a to buď na podatelně Státního fondu kinematografie anebo předány k přepravě České poště. Kancelář Fondu provedla kontrolu formálních náležitostí a 117 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné, u 17 návrhů shledal Státní fond kinematografie pochybení formální či jiné a doporučuje ministru kultury vyloučení těchto návrhů.

117 řádně podaných a formálně správných návrhů obsahuje jména 33 kandidátů, přičemž 13 osob získalo 1 nominaci, 6 osob 2 nominace a 3 a více nominací získalo 14 osob. Nejvyšší počet nominací byl 12, kterého dosáhli 2 kandidáti. Své návrhy na kandidáty podalo 23 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi, působí v kinematografii a smí tedy podávat návrhy.

Kompletní seznamy kandidátů na člena Rady zde http://www.fondkinematografie.cz/seznam-kandidatu-na-clena-rady-statniho-fondu-kinematografie.html.