Povinně zveřejňované informace

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tzv. povinným subjektem. Jako takový má povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti Fondu, poskytne Fond žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Přehled základních předpisů
Sazebník
Výroční zpráva Státního fondu kinematografie o poskytování informací