Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu do 5. dubna 2020

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a Statutem Fondu po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3.5.2017 (dále Statut) dne 21. listopadu 2017 výzvu k podávání návrhů na jednoho člena Rady se lhůtou podávání návrhů od 22. listopadu do 12. prosince 2017.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Saša Gedeon, který byl do Rady zvolen na období od 6. dubna 2017, se k 5. říjnu 2017 vzdal funkce. V případě volby na místo Radního, který se vzdal funkce, bude nový člen zvolen na dobu jeho mandátu, tedy do 5. dubna 2020 (§ 16 odst. 3 zákona o audiovizi). Předložený seznam kandidátů se týká tohoto místa v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí jednoho člena Rady.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 12 návrhů na kandidáty na člena Rady na funkční období do 5. dubna 2020. Tři návrhy byly podány osobami, které nejsou oprávněny navrhovat smyslu § 14 odst. 2 zákona o audiovizi a byly vyřazeny dle odst. 3.2.1.3 písm. a) Statutu. Všech 9 návrhů, které Fond považoval za řádné po formální stránce, předal Fond ministru kultury České republiky.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

9 platných návrhů obsahuje jména tří kandidátů, přičemž dva z nich získali více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu pěti nominací dosáhl jeden kandidát.

kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Hendrich, Vladimír

3

dramaturg, dokumentarista, filmový historik

Kačírek, Pavel

1

režisér, scénárista, dramaturg

Tauš, Viktor

5

producent, režisér

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo sedm institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

ASAF - Asociace animovaného filmu

Asociace producentů v audiovizi, z.s.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Česká společnost pro filmová studia

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Univerzita Karlova

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Hendrich, Vladimír — CV a koncepce

Kačírek, Pavel — CV a koncepce

Tauš, Viktor CV a koncepce