Upozornění na účinnost § 27 zákona č. 496/2012 Sb. a výzva k registraci

Vážený poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání,

 

zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) vymezuje v § 25 audiovizuální poplatky a v § 27 určuje jakožto poplatníka také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kterému stanovuje povinnost odvádět poplatek ve prospěch Státního fondu kinematografie. (Viz znění § 27 odst. 1 - 6 zákona č. 496/2012 Sb.)

 

U tohoto ustanovení zákona byla odložena účinnost, a to z několika důvodů, a sice odkladu zpoplatnění VOD provozovatelů v kontextu rozvoje těchto služeb a současně z důvodu nejasného postoje EK ke zpoplatnění provozovatelů těchto služeb.

 

Platnost notifikace zákona o audiovizi na období šesti let uplynula 31.12.2018. Současně došlo ke schválení Směrnice 2018/1808/ EU, ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění Směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

 

Od 1.1.2019 je tedy i ustanovení § 27 zákona č. 496/2012 Sb. účinné.

 

Na základě této platnosti tedy od 1.1.2019 vzniká pro registrované subjekty poskytující audiovizuální mediální službu na vyžádání povinnost registrovat se u Státního fondu kinematografie jako poplatník a následně v termínu podat poplatkové přiznání a vypočítaný poplatek fondu odvést.

Vzhledem k tomu, že tato povinnost počala platit 1.1.2019, bude se poplatek poprvé odvádět za tento rok (2019), tedy v řádných termínech v roce 2020. Lhůta vychází z ustanovení § 27 odst. 5 výše uvedeného zákona.

 

Dovolujeme si Vás proto, jakožto u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) registrovaného poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, na tuto skutečnost a z ní vyplývající povinnost upozornit a zároveň Vás tímto vyzýváme ke splnění Vaší povinnosti vyplývající z výše jmenovaného zákona. Především Vás vyzýváme k provedení registrace v systému pro zpracování a podávání poplatkových přiznání – PORT.

 

Upozornění: Pokud jste již v systému PORT registrováni k jiné službě (Převzaté televizní vysílání), nemusíte se již znovu registrovat ke službě VOD. Do systému PORT postačuje jedna registrace. Poplatkové přiznání je však nutno podat ke každé službě zvlášť na samostatném a ke konkrétní službě určeném formuláři.

 

Bližší informace k poplatkům naleznete na našich www stránkách v sekci Poplatky – informace pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

Pokud ještě nejste v systému pro podávání poplatkových přiznání za poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání - PORT registrováni, dovolujeme si Vás k této registraci vyzvat.

 

Registrace se skládá ze dvou základních kroků.

 

  1. ​Online registrace, kterou provedete po kliknutí na následují odkaz http://port.fondkinematografie.cz, kde vyplníte veškeré požadované údaje.
  2.  Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument, který nám pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu anebo naskenovaný s podpisem prostřednictvím datové schránky, kterou jste uvedli při vaší registraci. Přesnou adresu i ID datové schránky zjistíte na našich stránkách.

 

Jakmile obdržíme tento vámi podepsaný dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu.

Po aktivaci, budete v této databázi moci zpracovávat vaše poplatkové přiznání v elektronické podobě.

 

V případě nejasností či jiných dotazů spojených se systémem nás prosím neváhejte kontaktovat, a to nejlépe emailem na tuto adresu: helena.vymazalova@fondkinematografie.cz

 

Dále prosím věnujte pozornost informacím pro plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, pokynům k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a Metodickým pokynům (výkladu) k poplatkům z poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání v kontextu poplatkové povinnosti zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi, zákona 132/2010 (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) a zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, které naleznete v textu na dalších stránkách.