Uznatelnost Production fee v systému filmových pobídek

Uznatelnost  nákladů za produkční služby (Production fee) v systému filmových pobídek

 

Náklady za produkční služby (dále jen „Production fee“), které představují náklad realizovaného projektu na využití služeb produkční společnosti, která daný projekt vyrábí, bylo v minulosti před platností zákona 496/2012 Sb.,o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) plně uznáváno jako uznatelný náklad dle odst. 4, § 42 Zákona. V době, kdy vstoupil v platnost Zákon a Statut Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“), bylo nově definováno věcné plnění dle odst. 8.6.1  Statutu. Na Production fee bylo nahlíženo jako na věcné plnění, jelikož žadatel za Production fee neplatí. Tento pohled není ale směrodatný, jelikož je podstatné nahlížet na uznatelnost Production fee z hlediska projektu. Zahraniční koproducenti, kteří dané projekty financují, nahlíží na Production fee jako nezbytný náklad projektu, který je spojen s realizací projektu v České republice, resp. s realizací s českým žadatelem. Státní fond kinematografie se slučuje s tímto pohledem, proto uvádí informaci, že Production fee může být za určitých okolností součástí uznatelných nákladů projektu dle odst. 4, § 42 Zákona