Výsledky rozhodování Rady - výroba animovaného filmu, výroba dokumentárního filmu, neperiodické publikace

2016-2-3-8 Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film

Výzva na podporu výroby krátkého nebo celovečerního animovaného filmu je samostatně vypisována již od roku 2014 ve snaze o cílenou podporu animované tvorby a udržení silné tradice českého animovaného filmu. Tentokrát se v ní opět sešel projekt klasika české kinematografie s díly předních představitelů současné střední generace i s projekty mladých a začínajících tvůrců.

V letech 2014 a 2015 se Rada potýkala jak ve vývoji, tak ve výrobě animovaného filmu s nízkým počtem žádostí. Ve snaze zvýšit jejich počet a podpořit projekty – vzhledem k časové i finanční náročnosti vzniku animovaného filmu – relevantními částkami se Rada rozhodla v roce 2016 alokovat do podpory animovaného filmu místo 17 milionů 46 milionů (40 na výrobu, 6 na vývoj), a to i přesto, že bylo zřejmé, že tolik projektů s takovýmto požadavkem nebude v roce 2016 do výroby připraveno. Rada chce podobnou alokaci ve výzvě udržet dlouhodobě a dávat tak tvůrcům jistotu, že se mohou pouštět do větších animovaných projektů a pokud budou dobře připraveny, je Rada ochotna je i adekvátními částkami podporovat.

Ve výzvě se sešlo 11 projektů, z toho 7 krátkometrážních. Rada s uspokojením konstatuje, že předložené projekty byly tematicky i výtvarně rozmanité, až na výjimky producentsky velmi dobře připravené. Devět z jedenácti projektů bylo určeno dětem.

Rada se při posuzování projektů potýkala s nutností posoudit v jedné výzvě mezi sebou dlouhometrážní i krátkometrážní animované filmy. V některých ohledech jsou tyto dvě skupiny srovnatelné (výtvarná stránka a její kvalita), nicméně v jiných ohledech jsou nesouměřitelné a je nutno uvažovat o obou skupinách samostatně (distribuční potenciál děl). Rada při posuzování upřednostňovala projekty přicházející s kvalitní výtvarnou stránkou, která slibuje rozvíjení silné tradice animovaného filmu, a dále ty náměty, které jsou svou podstatou vhodné pro animovaný film. U projektů na výrobu dále akcentovala jasně definovanou cílovou skupinu a soulad s předloženým konceptem díla. Lépe byly hodnoceny ty projekty, které slibovaly zahraniční úspěch či přesah a budou úspěšně reprezentovat českou výtvarnou tradici v zahraničí.
Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování 


2016-2-2-7 Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film

V rámci výzvy na podporu výroby celovečerního nebo krátkometrážního dokumentárního filmu s celkovou alokací 10 milionu obdržel Fond 20 žádostí.

Čtyři z těchto projektů, které se dostaly nad hranici 80 bodů, Rada hodnotila jako výborně připravené jak po autorské, tak producentské stránce. Zbývající podpořené projekty, které dosáhly 69 bodů a více, měly nedostatky spíše na straně producentské, přesto se je Rada vzhledem k reálnému předpokladu zdárného dokončení rozhodla také podpořit, i když u některých se sníženou podporou. Nad 60 bodů se dostalo ještě 5 projektů, které vzhledem k alokaci ve výzvě nebyly podpořeny, ale přesně u těchto projektů ještě jasněji chyběla příprava před výrobou, tedy kompletní vývoj stejně jako u projektů, které na šedesátibodovou hranici nedosáhly.

Úroveň projektů se od poslední výzvy zlepšila a to hlavně v uvažování tvůrců o cílové skupině a distribučních strategiích. Většina podpořených projektů měla definovanou strategii, jakým způsobem se dostane k divákům a jak bude film promován.

Nepodpořené projekty měly většinou problémy s nedokončeným vývojem a to jak po producentské, tak autorské stránce. Měly také často nejasné nebo nereálné distribuční strategie, nebo zatím nezajištěné financování. Ačkoliv Rada pravidelně vypisuje v průběhu roku dvě výzvy na podporu vývoje dokumentárního filmu, z projektů na výrobu žádaly pouze tři projekty také na vývoj.

Rada se opět rozhodla podpořit méně projektů vyššími částkami, u některých projektů však požadované částky mírně snížila. U posledních 2 projektů je snížení výrazné, ale Rada tyto projekty ještě chtěla podpořit, a výše podpory by tak měla stačit k realizování záměrů projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování 

2016-6-1-9 Neperiodické publikace vydané v roce 2016-2017

Do výzvy na podporu neperiodických publikací se přihlásilo pouze osm projektů, což svědčí o tom, že informovanost odborné i obecně vydavatelské obce o tomto okruhu podpory zatím není rozšířena tak, jak Rada doufala, a předložené žádosti dosud neposkytují reprezentativní vzorek tuzemské publikační činnosti, zaměřené na oblast filmu.

Celková alokace finančních prostředků pro tento okruh činila jeden milion korun, celková požadovaná podpora činila 1 546 615 korun.

Mezi projekty se sešly původní i překladové tituly, publikace, mířící striktně do odborné, resp. akademické sféry i tituly, určené širšímu čtenářskému okruhu.

Jakkoli Rada oceňuje snahu žadatelů o přípravu kvalitních publikací, je nucena konstatovat, že žadatelé se pouze ojediněle pokoušejí o vícezdrojové financování a veškerou spoluodpovědnost kladou jen na bedra Státního fondu kinematografie. S tím souvisí i takřka obecná tendence žadatelů nekalkulovat ve svých finančních plánech s výnosy z prodeje publikací i zcela konvenční distribuční a marketingové strategie.

Hodnocení
Výsledky rozhodování