Výsledky rozhodování Rady - podpora digitalizace a modernizace kin, kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

2016-4-1-10 Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017
 

Rada ve výzvě 2016-4-1-10 Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017, ve které měla alokováno 10 milionů, obdržela 36 žádostí s celkovým požadavkem na 38 milionů.

Rada v této výzvě poprvé od roku 2009, kdy začala podporovat digitalizaci kin, umožnila žádat i na jiné typy projektů než digitalizaci dle požadavků DCI (Digital Cinema Initiatives). Jedná se o projekty e-cinema, klasickou modernizaci kin (nové sedačky, akustika sálu, technologie pro sluchově a zrakově postižené apod.) a na obnovu zastaralé DCI technologie. Toto rozhodnutí bylo dáno hlavně menším počtem žádostí na digitalizaci kin v minulých letech a jednoznačnou potřebou kin dále modernizovat.

Rada si v rámci tohoto rozšíření výzvy stanovila priority podpory a to v tomto pořadí:
1.    Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI. 
2.    Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Tato podpora je určena pro ty prostory, pro něž je e-cinema vhodným technologickým řešením. 
3.    Podpora je určena především pro tyto projekty modernizace kin: výměna sedaček, technologie pro sluchově a zrakově postižené a pro obnovu digitální technologie. 

Nejnižší prioritu dala Rada podpoře obnovy již pořízené DCI technologie.  Podpora digitalizace již od roku 2009 byla směřována k podpoře technologické změny, která přivede nové diváky do kina a přesvědčí majitele kin, že digitální kina mají budoucnost a je důležité do nich investovat. Cílem bylo nastartovat systém, umožnit kinům adaptovat se na digitální technologii i nový způsob distribuce filmů a vytvořit si pozici do budoucna, není však ve finančních možnostech Fondu pravidelně v několikaletých cyklech financovat obnovu tohoto zařízení a proto jsou v ní přidělené dotace iniciační. 

Ve výzvě se sešly všechny druhy projektů, a ačkoliv modernizace byla až na třetím místě v prioritách, vzhledem ke kvalitě předložených projektů se na prvních místech umístily projekty s technologiemi pro sluchově a zrakově postižené.

Relativně velký počet žádostí byl na digitalizaci dle DCI standardu, kde Rada při svém rozhodování přihlížela zejména k dopadu „nového“ kina ve spádové oblasti, připravované dramaturgii a vhodnosti dané technologie pro vlastní prostor. Dále zvažovala počet projekcí, vzhledem k výši celkové investice.

V projektech na digitalizaci mimo standard DCI (e-cinema) zohlednila, zda dojde ke zlepšení dostupnosti audiovizuálních děl ve spádové oblasti, zda je technologické řešení relevantní pro daný prostor a zda je investice adekvátní vzhledem k počtu a typu projekcí.

U modernizace se jednalo o různé varianty vybavení, od nových sedaček, elevace, podlahových krytin, osvětlení, technologie pro sluchově postižené až po dodatečné ozvučení. Rada posuzovala dosavadní činnost kina, jeho přínos ve spádové oblasti a dlouhodobé plány s daným prostorem. 

Poslední typ projektů byly žádosti o obnovení již dříve pořízené DCI technologie. Rada mimo technické parametry hodnotila hlavně dosavadní činnost žadatele, dramaturgii a kvalitu vedení kina. U projektů musela zvážit adekvátnost dané technologie v rámci celkové dramaturgie.

Vzhledem k finanční alokaci ve výzvě a k výši požadované podpory, která tuto alokaci výrazně převyšovala, se Rada rozhodla podporovat jednotlivé typy projektů paušálními částkami. Výše podpory je pro řadu projektů opět pouze iniciační, neboť Fond nemá kapacitu kompletně saturovat modernizace ve všech kinech v ČR, která se modernizovat rozhodnou. Rada doufá, že takováto podpora může pomoc k zajištění dalších finančních prostředků.

Rada dále deklaruje, že i v dalších výzvách na podporu modernizace bude rozhodujícím kritériem kvalitní a různorodá dramaturgie a tedy dobrá práce provozovatele kina.

Slovní hodnocení jednotlivých projektů budou dodána v nejbližší době.

Hodnocení 
Výsledky rozhodování 
 

2016-1-3-11 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Rada se prostřednictvím výzev na podporu kompletního vývoje filmových projektů snaží pomoci projektům, které rozšiřují škálu žánrů, témat a autorských přístupů v současném českém filmu. Hledá projekty, které mají mezinárodní potenciál a jejichž producenti Radě představí jasnou vizi, jak ho rozvíjet. Vzhledem k dlouhodobé absenci kvalitní dramaturgie v této fázi filmové tvorby se Rada rozhodla motivovat producenty k intenzivnější spolupráci s dramaturgy už při přípravě žádosti o podporu, a posílit tak jejich úlohu i postavení, a nově zařadila do povinných příloh i dramaturgickou explikaci. Ukázalo se, že řada žadatelů tuto přílohu pojala jen jako jakýsi posudek, spíše než zprávu o společném postupu producenta, tvůrců a dramaturga při rozvíjení potenciálu připravované látky a vývoje scénáře. Na druhé straně se jasně ukázalo, že správně pojatá dramaturgická explikace má smysl a výrazně přispívá k analýze stavu a budoucího vývoje předkládaných projektů.

 Oproti poslední obdobné výzvě z roku 2015 Rada zaregistrovala opětovný příklon českých producentů k historickým látkám a žánru životopisného filmu. Současnosti se věnovalo pouze několik málo projektů. Dále Rada konstatovala, že řada projektů zůstává spíše ve fázi literární přípravy, respektive mírného rozvinutí prvotních nápadů. U části projektů chybí přesnější producentská strategie, která by dávala představu, jak bude s projektem během vývoje nakládáno a k jakým cílům produkce směřuje. 

 Kancelář evidovala ve výzvě 27 projektů, z nichž Rada podpořila 15. Co se týká výše podpory, Rada akceptovala požadované částky, a rozhodla, že žádný z podpořených projektů nebude podpořen vyšší dotací, než je 50% celkového rozpočtu, neboť žádný z žadatelů nepředložil k tomuto pro Radu dostatečné zdůvodnění, a požadovaná podpora tak byla snížena.

 Celková alokace ve výzvě byla 9.000.000 Kč, ze kterých Rada rozdělila 7.710.000 Kč. Oproti poslední výzvě v tomto okruhu Rada nestanovila maximální výši podpory jednomu projektu, aby tak jasně deklaroval, že je ochotna financovat kompletní vývoj i vyššími částkami, pokud jsou tyto adekvátní a odůvodněné.

Hodnocení
Výsledky rozhodování