Výsledky rozhodování Rady - Distribuce, Propagace , Periodické publikace

2016-3-4-22 Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem

Dlouhodobým záměrem Rady v této výzvě je snaha o podpoření projektů, které systematicky pracují s diváky a uvádějí do kin a mimo ně zajímavé snímky, které mají v klasické kinodistribuci složité podmínky a z důvodu velké nabídky audiovizuálního obsahu také složitou cestu k divákovi. Výzva není primárně určena pro distribuci jednoho filmu.

Ve výzvě se sešlo různorodé spektrum od klasických distribučních projektů (Projekt 100, Česká radost v českých kinech), přes distribuce mimo kina (Dělám kino, KineDok), specifické filmové portály a videotéky (Doc Alliance Film, PAF Aport, Filmy do škol – online filmotéka) až po distribuci krátkých filmů spojených v jedno pásmo (TRUE LOVE) či animací spojených v jeden film (Vanda a její kamarádi), objevila se také snaha o vytvoření distribuční platformy pro krátké filmy do kin (Shortform).

Největším nedostatkem hodnocených projektů, které již byly v minulosti podpořeny, bylo velmi sporadické vyhodnocení předchozí úspěšnosti. A to zejména vyhodnocení dopadu na diváky a reflexi předchozích ročníků s ohledem na budoucí vývoj projektů.

Rada se věnovala problému dlouhodobého fungování projektů, a to zvláště tam, kde jsou hlavním zdrojem příjmů dotace z veřejných prostředků, kde žadatelé dlouhodobě nepracují na snížení poměru výše veřejné podpory, což pak v případě výpadku některého zdroje projekt existenčně ohrožuje. Rada v obecné diskusi o této výzvě otevřela téma podpory celoroční činnosti žadatelů v souvislosti s tříštěním aktivit žadatele v různých .

Zásadním kritériem pro Radu byl také přínos projektů a jejich dopad na diváka. Nakonec se rozhodla upřednostnit a vyššími částkami podpořit ty projekty, které nejsou zaměřeny na konkrétní filmy, ale nabízí možnost systémového šíření většího množství titulů a tím pádem mají zároveň vyšší šanci na dlouhodobé fungování.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2016-5-2-23 Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie

Do výzvy s celkovou alokací 3 000 000 Kč se přihlásilo 7 projektů, požadujících 3 110 000 Kč.

Podpora v této kategorii náleží projektům, které v širokém měřítku podporují a propagují dobré jméno českého filmu v očích české a zahraniční veřejnosti a zároveň dávají zpětnou vazbu filmařské obci.

Rada vysoce hodnotí zejména takové akce a ocenění, které šíří dobré jméno českého filmu dlouhodobě a vybudovaly si jak u laické, tak odborné veřejnosti jistou prestiž (Český lev, Cena Pavla Kouteckého).

Vedle těchto zavedených akcí Rada podpořila projekty, které již nějakou dobu fungují a Rada je považuje za přínosné pro českou kinematografii a zároveň perspektivní a ekonomicky udržitelné, nebo projekty nové, o kterých předpokládá, že mohou prospět českému filmu a zvýšit povědomí o jeho kvalitách a historii. Mezi ně patří např. Film New Europe – česká sekce, portál a newsletter kvalitně informující o dění na domácím filmovém trhu, Czech Docs 2017 propagující český dokument v zahraniční či zahraniční přehlídky Czech In a Czech That Film propagující českou kinematografii ve Francii a USA. Nižší částkou Rada také podpořila projekt Jiří Brdečka: Life-Animation-Magic, který prezentuje významného tvůrce v mezinárodním prostředí.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v letech 2017 a 2018 a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017

Do výzvy 2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v letech 2017 a 2018 a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017, do níž byly alokovány 4 miliony korun, se přihlásily pouze tři projekty, z nichž jeden byl výhradně internetový a dva kombinovaly tištěnou podobu časopisu s on-line obsahem.

Všechny tituly, které žádaly o podporu, již na českém trhu existují a podpora, o niž usilovaly, byla určena na jejich další rozvoj. Ve výzvě se neobjevil žádný nový projekt.

O smyslu předložených projektů, tedy o potřebě odborné reflexe českého a světového filmu, Rada v nejmenším nepochybuje, přesto ji znepokojuje tendence žadatelů spoléhat výhradně na veřejnou podporu a neochota hledat další zdroje financování. To v kombinaci s nedostatečně promyšlenou a jasně formulovanou marketingovou strategií činí jejich pozici na trhu velmi křehkou a z perspektivy dlouhodobého vývoje nevede k přílišnému optimismu.

Přes výše uvedené výhrady se Rada rozhodla dva ze tří projektů podpořit, především jako výraz uznání jejich odborné kvality a potřebnosti pro české filmové prostředí.

Hodnocení
Výsledky rozhodování