Výsledky rozhodování Rady - distribuce, zachování a zpřístupňování

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 26.-28. května 2015 rozhodla o podporách na kinodistribuci českého filmu a na zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví.

 
2015-3-1-5 Podpora kinodistribuce českých filmů
 
Do výzvy 2015-3-1-5 na podporu kinodistribuce českých filmů se přihlásilo 13 projektů, z nichž Rada 12 podpořila v některé z předchozích fázích výroby. Měla tak možnost sledovat vývoj projektu a hlavně to, jak je projekt připraven k poslední fázi, tedy distribuci.
 
Rada se držela priorit kinematografického potenciálu díla a jeho umělecké hodnoty. Jedním z hlavních kritérií bylo přizpůsobení distribuční strategie obsahu a potenciál oslovení konkrétní cílové skupiny.
Rada konstatovala, že většina projektů splňovala požadavek na uměleckou hodnotu projektu, ale distribuční strategie a přístup producenta nebo distributora nebyl vždy přesvědčivý a to byl i důvod, proč několik projektů nebylo podpořeno vůbec, nebo jim byla snížena výše podpory.
 
Byly podpořeny snímky se ztíženým přístupem do kina vzhledem k tématu (drogová problematika – Mallory, téma smrti a umírání – Domácí péče, téma rasových stereotypů – Češi proti Čechům, Aferim!), vzhledem k druhu díla, kdy české animované filmy musí soupeřit s velkými animačními studii (Malý pán a Malá z rybárny), nebo snímky výrazně artové, které globálně potřebují v kinech podpořit (Schmitke, Aferim!).
 
Nebyly podpořeny projekty, které měly neopodstatněnou ambici distribuce v kinech, nebo naopak měly svým zaměřením cestu k divákovi otevřenou a není tak nutné takovéto projekty podporovat ze strany Fondu.
Rada Fondu by pro příští výzvu doporučila žadatelům důkladnější přípravu všech podkladů a celé žádosti. Rada postrádala komentáře k rozpočtům a některé distribuční strategie byly velmi stručné a obecné, bez konkrétních cílových skupin a práce s nimi. U některých projektů byly naopak cílové skupiny detailně rozebrány, ale výsledná strategie těmto rozborům neodpovídala.
 
Výsledky rozhodování
 
Hodnocení
 
Manuál bodování distribuce
 

2015-7-1-4 Podpora projektů zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

Výzva 2015-7-1-4 na podporu zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví je první výzvou vyhlášenou v okruhu stejného jména. Je zřejmé, že tato výzva ani alokace 1,5 mil. Kč není dlouhodobým řešením problému zachování národního filmového dědictví, ale Rada chce přinejmenším podpořit ty projekty, které vznikají mimo oficiální státní instituce zaobírající se zachováním národního filmového dědictví, neboť tyto projekty mají velmi malou šanci získat podporu z jiných zdrojů.

Hlavními kritérii posuzování projektů byla otázka, do jaké míry projekt slouží k zachování a zpřístupnění hodnotného díla. V případě zachování Rada zohlednila ty projekty, ve kterých jde o kritickou situaci, která by mohla vést ke ztrátě materiálů či jejich znehodnocení. V případě zpřístupnění pak upřednostnila ty projekty, které přichází z propracovanou distribuční strategií, zaměřenou na dobře definovanou cílovou skupinu.

Ve výzvě se také sešly žádosti jednotlivých producentů na digitalizaci děl vzniklých za posledních 25 let. V těchto případech Rada přísněji zvažovala podporu takových žádostí, neboť své rozhodnutí považovala za precedentní. Rada se nicméně držela svých kritérií viz výše a posuzovala stav zachování těchto filmů a také distribuční strategii a její přínos.

Rada se při posuzování projektů potýkala s velmi složitou situací ohledně expertních analýz. Řada expertů byla ve střetu zájmů při vypracování analýz a Kanceláři Fondu se nakonec nepodařilo najít dostatek expertů, kteří by posoudili předložené žádosti a nebyli ve střetu zájmů. Tato situace je způsobena velmi malým okruhem expertů, kteří by dané problematice rozuměli a pokud existují, nejpravděpodobněji se účastní realizace některého z předložených projektů. V některých případech tedy Rada musela dospět k rozhodnutí bez expertních analýz. Rada v tomto případě postupovala dle čl. 7.5.4.8 Statutu Fondu.

Rada rozdělila celou finanční alokaci v této výzvě, přičemž přihlédla k reálnosti rozpočtu, jeho odůvodněnosti a k subjektu žadatele a jeho možnosti dofinancovat tento projekt z jiných/vlastních zdrojů. 

Výsledky rozhodování

Hodnocení

Manuál bodování zachování a zpřístupňování