Výsledky rozhodování Rady - festivaly , výroba dokumentárního filmu

2015-2-8-25 Výroba celovečerního nebo  krátkometrážního dokumentárního filmu (s majoritní  českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)

Hodnocení
Cíle výzvy 2015-2-8-25 Výroba celovečerního nebo krátkometrážního dokumentárního filmu byly rozvíjet kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestrou českou kinematografii.
Rada Státní ho fondu přitom projekty posuzuje podle toho, zda naplňují následující priority: 

̶   posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu
̶   originalita obsahu a zpracování námětu a tématu
̶   výrazný autorský rukopis tematický i formální
̶   důraz na reflexi současné společnosti

V rámci výzvy na výrobu celovečerního, nebo krátkometrážního filmu s celkovou alokací 7, 5 milionu obdržela Kancelář fondu 11 žádostí.

Ačkoliv Rada vypisuje výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu, tedy přípravu před výrobou, a v roce 2015 byly vypsány dvě s celkovou alokací 3 miliony, v této výzvě se o podporu ucházel pouze jeden již v minulosti takto podpořený projekt.

Úroveň části projektů byla velmi nízká a to jak po stránce přípravy producentské, tak autorské. Rada vnímá, že proces výroby dokumentárních filmů probíhá jinak než u celovečerních snímků a hlavní část výroby probíhá ve střižně, přesto vidí jako naprosto zásadní, aby tvůrci byli schopni před fází výroby přesně definovat svůj autorský záměr a uměli Radě vysvětlit, jak budou k tématu přistupovat. Také producentská strategie a to hlavně financování není možné nechat až na hrubý střih a do žádosti na výrobu vstupovat s finančním plánem s nulovým zajištěním, ještě nepodanými žádostmi u jiných institucí nebo ještě před jednáními s dalšími partnery a potencionálními koproducenty. Výsledky takto nepřipravených projektů většinou nenaplňují očekávání Rady a snižují tak kredit českých dokumentaristů a jejich koprodukční potenciál.

Rada se proto rozhodla, že podpoří pouze ty projekty, které buď jednoznačně naplňují výše uvedené zásady (autorské a producentské), anebo svým tvůrčím a personálním zajištěním dávají záruku, že projekt i přes dílčí nedostatky může očekávání Rady naplnit.Rada takto bude postupovat i v budoucnu a bude ještě více dbát na kvalitní přípravu projektů, které bude na druhou stranu podporovat většími alokacemi a částkami ve výzvách na kompletní vývoj.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016

Hodnocení

Cíle výzvy 2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byly: podpora kulturního života, podpora festivalů a přehlídek jako alternativní distribuce uměleckých filmů, kultivace filmového diváka, podpora rozvoje kinematografie prostřednictvím industry programu a zapojení české kinematografie a českých filmových festivalů a přehlídek do evropského a světového prostředí. Dalšími kritérii pak byla osobitá dramaturgie, postavená nikoliv výhradně na výběru prezentace národní a žánrové kinematografie. Rada přihlížela i k realizaci tzv. industry programů (semináře, panely, workshopy, masterclass apod.) a k významu lokálních projektů pro kinematografii jako celek. Dalším důležitým ukazatelem pak byl mezinárodní přesah nebo programová nabídka, která není dostupná v klasické distribuci.

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 17 000 000 Kč, 27 platných žádostí. 

Ve výzvě se sešly jak tradiční, klíčové mezinárodní festivaly, tak řada menších přehlídek, jejichž tradice se teprve upevňuje, nebo jsou úplnou novinkou. Ačkoliv většina projektů letos žádala vyšší příspěvek, než tomu bylo v loňském roce, k výrazným změnám ve struktuře financování festivalů ani v jejich dramaturgii či v důrazu na aktivity pro filmové profesionály nedošlo. Rada tedy prostředky navyšovala jen výjimečně. Specifickou kategorií pak byly přehlídky českých filmů v zahraničí. Rada se však rozhodla, že pro tento typ projektů by měly být prostředky 
alokovány do výzvy na propagaci českého filmu v zahraničí. Důvodem je snaha netříštit prostředky pro domácí festivaly a garantovat jim dlouhodobě stabilní alokaci. Přes hranici šedesáti bodů, nutnou pro přidělení podpory, se nakonec dostalo 18 projektů, které všechny od Rady obdržely podporu.

Hodnocení
Výsledky rozhodování