Výsledky rozhodování Rady - kompletní vývoj animovaného díla, dokumentárního díla, filmová výchova

2016-1-2-6 Kompletní vývoj animovaného českého kinematografického díla

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 6 000 000 Kč, 8 platných žádostí, což je dvakrát více než v letech 2014 a 2015. Nízký počet žádostí měl v dlouhodobé perspektivě za následek vypisování jen jedné výzvy na podporu vývoje animovaného filmu a také nízkou alokaci. Snaha o zvrácení takového vývoje vyústila ve využití vyššího rozpočtu na podporu animovaného filmu a zvýšení podpory vývoje i výroby. Ačkoli se ani v letošním roce nepodařilo celkovou alokaci v této výzvě vyčerpat a je prozatím složité říci, zda právě navýšení má vliv na zvyšující se počet žádostí, doufáme, že v delší perspektivě se ukáže přínos takového rozhodnutí.

Ve výzvě se sešlo několik slibných a kvalitně připravených projektů na různé úrovni vývoje. Prezentovaly několik formátů animované práce od ploškové animace až po loutkový film, většinou byly cílené na dětského diváka. Pouze jeden z osmi projektů je zaměřen na krátkometrážní tvorbu (Koroljevův sen), ostatní filmy směřují k vývoji dlouhometrážního díla. V dlouhodobé perspektivě by Rada uvítala větší množství krátkometrážní tvorby začínajících animátorů.

Rada se rozhodla podpořit ty projekty, které mají velmi jasnou autorskou představu o budoucím díle a směr, kterým se dle žádosti bude vývoj projektu ubírat, dává reálnou naději, že projekt bude realizován. Důvodem je především fakt, že výroba animovaného filmu je proces výrazně složitější a zdlouhavý. Rada se rozhodla podpořit plnými požadovanými částkami jen takové projekty, které už v této fázi dávají jasnou představu o výsledném tvaru, předpokládaném způsobu financování, cílové skupině a distribuční strategii, aby měli žadatelé optimální podmínky pro připravení projektů do výroby.

Hodnocení
Výsledky rozhodování 

2016-1-1-5 Kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla


Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 500 000 Kč, 14 platných žádostí s celkovým požadavkem 5,2 mil. Kč.

Při podpoře dokumentárního filmu vychází Rada z následujícího stavu: Počet žádostí na vývoj mezi lety 2013-2014 radikálně narostl téměř z nuly na současných zhruba 30 žádostí za rok, přičemž jarní výzva činí vždy zhruba 35%-40% celkového počtu žádostí. Alokace ve výzvách na vývoj (3 mil. Kč pro rok 2015) však v minulosti umožňovala podpořit jen menší počet žádostí v poměru k počtu žádostí podpořených na výrobu a tak místo toho, aby byl ve vývoji podporován větší počet žádostí a ve výrobě menší, máme u dokumentárního filmu situaci opačnou. Proto také v rámci letošního navýšeného rozpočtu došlo v případě dokumentárního filmu k navýšení prostředků na vývoj.

Více než polovina projektů byla velmi dobře připravena po autorské stránce, část projektů však trpěla dlouhodobým problémem žádostí na dokument, a to je zaměření na samotné téma, nikoli na jeho zpracování do filmové podoby. Některé tematicky velmi zajímavé projekty také prozatím nedávaly z předložených materiálů jistotu, že je producent schopen je takto realizovat. Většina podpořených projektů má jednoznačně kinematografický potenciál nebo velmi jasnou představu o distribuci alternativními kanály.

Rada se i v této výzvě přiklonila ke své strategii důslednější a finančně výraznější podpory vývoje pouze těch projektů, které jsou pro kompletní vývoj dobře připraveny jak po stránce autorské tak producentské. Rada podpořila pouze ty projekty, kde viděla jasný autorský záměr a producentská strategie dává záruku úspěšného dokončení kompletního vývoje a následnou realizaci.

Jednalo se o 6 projektů, které se dostaly výrazně nad hranici 60 bodů a 1 projekt těsně nad ni. Ostatní projekty nebyly pro Radu připraveny tak, aby bylo možné je pro kompletní vývoj podpořit.

Rada se při debatě o výši podpory zaměřila také na adekvátnost požadované částky a na její procentuální poměr vůči celkovým nákladům projektu. V 50% žádostí přesahovala požadovaná podpora 50% z celkových nákladů. Ačkoli Rada nevidí hranici 50% jako závaznou, pro její překročení musí být relevantní argumenty vztahující se k finančně náročnému vývoji konkrétního dokumentu, obtížným podmínkám financování vzhledem k povaze tématu či zpracování nebo např. debutantský projekt. To však nebyl případ podpořených projektů a proto byla u některých podpora snížena tak, aby nepřesahovala 50% z celkových nákladů.

Finanční prostředky alokované danou výzvou nebyly kompletně rozděleny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2016-8-1-4 Podpora filmové výchovy ve školním roce 2016-2017

Do výzvy na podporu filmové výchovy se přihlásilo celkem 11 projektů, což bylo o 4 více než v minulém roce. Rada si do výzvy alokovala 2 milióny korun. Projekty se týkaly jak tzv. formální filmové výchovy (aktivit spojených s vyučováním předmětu filmová a audiovizuální výchova na školách, tak jak je definován v Rámcových vzdělávacích programech), tak i neformální filmové výchovy (spíše volnočasové aktivity především praktického rázu). Často byly kombinací obojího.

V hodnocení konkrétních projektů Rada stejně jako v loňském roce upřednostnila ty, které přicházejí s konkrétním programem práce s laickou veřejností (nejčastěji dětmi a mládeží), s reálnými výsledky, ověřenou metodikou a odborným realizačním týmem. Rada přihlédla i k dosahu jednotlivých projektů a upřednostnila celostátní či takové, které jsou realizovány na více místech.

Rada konstatovala, že žadatelé v nových žádostech jen velmi málo evaluovali svou předchozí činnost. Řada žádostí byla také velmi obecných a nebylo z nich úplně patrné, jaké konkrétní aktivity a s jakým dopadem žadatel chystá. U mnoha projektů chyběly informace o lektorech, zodpovědných za metodiku kurzu nebo přímo za jejich realizaci.

Hodnocení
Výsledky rozhodování