Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 24.–27. června 2014

Kinodistribuce českých filmů

Rada obdržela ve výzvě na podporu kinodistribuce českých filmů 2014-3-1-12 osm žádostí. Jednalo se jak o projekty, které již Rada v minulosti podpořila (6 projektů), tak projekty, které v minulosti podpořeny nebyly (2 projekty). Rada se shodla na tom, že chce podpořit projekty, které již podpořila v minulosti a zároveň ještě neproběhla distribuční premiéra (Ztracen 1945 a Magický hlas rebelky) a dále podpořit projekty, u nichž již premiéra proběhla, ale tituly mají potenciál další distribuce, hlavně v edukační oblasti (Olga, Fair Play). Projekt Plán zatím Radou nebyl podpořen, ale projekt svou aktuálností Radu přesvědčil o nutnosti jeho podpory. Ostatní projekty nedosáhly hranice 60 bodů a to zejména z důvodů špatného rozpočtu, špatné realizační strategie a nízko byl hodnocen přínos pro filmový průmysl.

Rozhodnutí kinodistribuce českých filmů 2014-3-1-12

Podpora českých filmů na mezinárodních festivalech

Rada obdržela v kontinuální výzvě 2013-5-1-9 na podporu propagace českých filmů na mezinárodních festivalech jednu žádost o podporu a tou byl projekt Cesta ven a jeho účast na festivalu v Cannes. Rada usoudila, že účast na prestižním festivalu je zásadním přínosem pro českou kinematografii a projekt podpořila. Protože se však nejednalo o hlavní část festivalu, je přidělaná částka nižší, než požadavek žadatele.

Rozhodnutí propagace českých filmů na mezinárodních festivalech 2013-5-1-9

Kompletní vývoj animovaného filmu

Rada obdržela v okruhu vývoj českého kinematografického díla a ve výzvě 2014-1-3-11 na podporu animovaného filmu čtyři žádosti. Na hranici 60 bodů se dostaly tři projekty, které Radu přesvědčily o své umělecké kvalitě, personálním zajištění a přínosu pro českou a evropskou kinematografii. Tyto projekty byly podpořeny plnou výší požadované částky. Projekt Přemyslovci Radu nepřesvědčil hlavně uměleckou kvalitou a přínosem pro českou a evropskou kinematografii. Rada se snažila dle kritérií a cílů této výzvy o podporu tematické pestrosti a originality námětů, kterou tento projekt dle mínění Rady nenaplnil.

Rozhodnutí kompletní vývoj animovaného filmu 2014-1-3-11

Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Rada obdržela v okruhu vývoj českého kinematografického díla a ve výzvě 2014-1-2-10 na podporu dokumentárního filmu devět žádostí. Dle cílů a priorit výzvy se zaměřila na kinematografický potenciál dokumentů, tedy primární určení pro kina a posléze na další přínosy projektů pro filmový průmysl, vzdělávání a úroveň dokumentární tvorby v ČR. Nad hranici 60 bodů se dostalo 7 projektů. Vzhledem k nižším požadovaným částkám se Rada rozhodla nesnižovat přidělenou podporu u prvních pěti projektů a posledním dvěma projektům přidělila stejné částky. O rozdělení financí v tomto okruhu hlasovala Rada v poměru 6:5.

Rozhodnutí kompletní vývoj dokumentární film 2014-1-2-10

Kompletní vývoj hraného filmu

Rada obdržela v okruhu vývoj českého kinematografického díla a ve výzvě 2014-1-1-9 na podporu celovečerního hraného filmu dvacet devět žádostí. Nad hranici 60 bodů se dostalo 13 projektů, ze kterých však vzhledem k financím alokovaným na tuto výzvu mohlo být podpořeno pouze 9 projektů. Rada se u této výzvy opět přiklonila k postoji podpořit méně projektů dostatečnými částkami. Rada ve své podpoře přihlížela zejména na přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii a uměleckou kvalitu projektů. Mezi podpořenými projekty jsou již projekty podpořené v minulosti v okruhu Vývoj českého kinematografického díla - literární příprava, což je příklad principu, který chce Rada dlouhodobě aplikovat a tím je podpora celého procesu vývoje filmu od literární přípravy až po distribuci pokud bude v jednotlivých etapách naplněna (dosažena) předpokládaná úroveň realizace projektu.

Rozhodnutí kompletní vývoj hraný film 2014-1-1-9