Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 21. února 2014

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání dne 21. února 2014 rozhodla o žádostech podaných v rámci těchto výzev:

Výzva č. 2013-5-2-13 - Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie na rok 2014 a podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie realizovaných v roce 2014 
Rada Státního fondu kinematografie na svém zasedání dne 21. 2. 2014 rozhodla o rozdělení podpor v dotačním okruhu 5. propagace českého kinematografického díla. V dotační výzvě se sešlo 10 projektů. Rada Fondu vyhodnotila kvalitu žádostí a vybrala 9 projektů, u nichž se shodla se na tom, že díky své vysoké úrovni mají být podpořeny (dosáhly hodnocení vyššího než 60 bodů). Z důvodu nedostatku financí však bohužel mohla Rada podpořit pouze 7 žádostí, které byly v bodování hodnoceny nejlépe.

Projekty č. 244/2013 Webový portál o české kinematografii - Filmový přehled pro 21. století a 240/2013 Vytvoření databáze historických objektů vhodných pro audiovizuální natáčení podané Národním filmovým archivem Rada nepodpořila.

Nepodpoření těchto projektů není z důvodu toho, že by se nejednalo o projekty kvalitní a důležité, ale z důvodu toho, že priorita Rady je podpora projektů nestátních subjektů. Na rozdíl od státních subjektů totiž nemají finanční výhody jako např. tzv. příspěvky na provoz od svých zřizovatelů.

V souvislosti s touto skutečnosti Rada Fondu musí deklarovat, že sice nevylučuje podporu státním organizacím (a to všeobecně, ať  se jedná o univerzity, příspěvkové organizace státu, nebo další neústřední orgány státní správy), ale v tomto případě se musí jednat pouze o podporu doplňkovou, nikoli hlavní. Je tomu tak i z toho důvodu, že sám Fond nedostává na podporu kinematografie žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu a příjem z parafiskálních poplatků je pro potřeby celé české kinematografie nedostatečný.

Rada si plně uvědomuje, jak praktický přínos obou projektů, tak jejich profesionální úroveň. Fond bohužel nemá v současnosti dost prostředků, aby vedle soukromých kulturních subjektů podporoval milionovými částkami také státní příspěvkové organizace.

Nepodpoření ze strany Rady těchto dvou projektů NFA nicméně vnímáme jako zásadní problém a vyzýváme Ministerstvo kultury, aby se pokusilo nalézt v tomto ohledu řešení ve větší finanční podpoře NFA jako své vlastní příspěvkové organizace.

Rada fondu hodlá uplatňovat toto stanovisko u obdobných projektů i do budoucna.

Výzva č. 2013-9-2-14 - Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014
Rada Státního fondu kinematografie na svém zasedání dne 21. 2. 2014 rozhodla o rozdělení podpor v dotačním okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. V dotační výzvě se sešlo 31 projektů. Rada Fondu vyhodnotila kvalitu žádostí a vybrala 22 projektů, u nichž se shodla se na tom, že díky své vysoké úrovni mají být podpořeny (dosáhly hodnocení vyššího než 60 bodů). Z důvodu nedostatku financí však bohužel mohla Rada podpořit pouze 18 žádostí, které byly v bodování hodnoceny nejlépe.