Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu s majoritní českou účastí, Filmová výchova ve školním roce 2017/2018

2017-2-2-5 Výroba animovaného filmu s majoritní českou účastí

Na svém zasedání 7. až 9. června hodnotila Rada Fondu výzvu zaměřenou na výrobu animovaných filmů s majoritní českou účastí. Ve výzvě se sešlo celkem 16 projektů od 14 produkčních společností, které dohromady požadovaly téměř 73 milionů korun, tedy takřka dvojnásobnou částku než alokovaných 40 milionů korun, které měla Rada v této výzvě k dispozici. Čtyři projekty z této výzvy byly již podpořeny Radou v kompletním vývoji, s ostatními se Rada setkala poprvé.

Ve výzvě se sešly projekty předních osobností současné české animace s absolventskými filmy studentů animace, většinu však tvořily projekty již zkušených tvůrců střední generace.
Ve výzvě se sešla široká paleta filmů od tříminutových anekdot po celovečerní metráže, filmy nejrůznějších animačních technologií. V této různorodosti Rada preferovala ty filmy, které mají jasný koncept s potenciálem zaujmout našeho i zahraničního diváka, kvalitní výtvarnou stránku, jsou producentsky i kreativně úspěšně připravené do výroby, mají jasně stanovenou cílovou skupinu a mají již v této fázi vyřešenou distribuci a potenciál prosadit se na mezinárodních festivalech.
Dle mínění členů Rady SFK prokázala tato výzva správnost a funkčnost dlouhodobé strategie ponechat na výrobu animovaných filmů 40 milionů korun v jedné výzvě jednou za rok. I přesto, že v předchozích letech Rada nerozdělila celou částku, v letošní výzvě poprvé „poptávka převýšila nabídku“.

K financování Radou Fondu bylo nakonec vybráno 10 projektů (z toho 3 celovečerní) a Rada pozitivně hodnotila i další 4 (62-68 bodů), které však díky alokované částce na podporu nedosáhly. Aby bylo možné projekty podpořit, rozhodla se Rada neudělovat především u celovečerních projektů dotace v požadované výši. Snižování probíhalo na základě diskuse nad plánovanými dalšími zdroji financování ve finančním plánu předložených projektů.
Rada byla ve většině případů v souladu s obsahovými i ekonomickými expertizami (několik jich nebylo dodáno), jednotlivé rozpory jsou zmíněny u konkrétních projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2017-8-1-4 Filmová výchova ve školním roce 2017/2018

Ve výzvě na podporu filmové výchovy ve školním roce 2017/2018 usilovalo o finanční dotaci 12 projektů, přičemž 4 z nich byly vyhodnoceny coby míjející se s posláním a formulací výzvy či nedostatečně efektivní. Důvodem je většinou neprůkazný dopad na cílovou skupinu, metodika, jejíž funkčnost doposud nebyla ověřena, či duplicita aktivit s již existujícími a podporovanými filmově-výchovnými iniciativami. U několika dalších projektů Rada udělila nižší než požadovanou dotaci, a to především s ohledem na podporu udělenou projektům v přechozích letech.

Rada Fondu se kromě osvědčených vzdělávacích aktivit rozhodla vsadit rovněž na začínající projekty s celorepublikovou i lokální působností stejně jako usilovala o pestrost podpořených projektů zasahujících animovaný film, dokument, “výuku filmu” i “výuku filmem”.
Smyslem výzvy je i nadále podporovat spíše jednotlivé menší projekty než komplexní systém navazující na dění ve školní výuce, případně implementovatelný do samotné výuky. Takový systém zatím bohužel neexistuje.

Jako problematický vidí Rada Fondu fakt, že vznikající či plánované metodické materiály na sebe vzájemně nereagují a řada projektů má výhradně pražskou působnost. Stejně problematická je i mizivá evaluace probíhajících projektů, která by měla být základem pro uvažování a orientaci dalších ročníků.

Alternativou systémových řešení, která by mohla být funkční, jsou naopak regionálně koncipované projekty, které předpokládají spolupráci kin a škol. Velmi dobře se stabilizovaly rovněž některé praktické workshopy.

Hodnocení
Výsledky rozhodování