Výsledky rozhodování Rady - výroba celovečerního filmu, kompletní vývoj animovaného filmu

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 26.-28. května 2015 rozhodla o podporách na výrobu celovečerního hraného filmu a kompletní vývoj animovaného filmu.

Rada vypracovala ke každé žádosti o podporu odůvodnění svého rozhodnutí, rozhodla se však zveřejnit pouze ta odůvodnění, která se týkají projektů, které podpořila. Nepodpořené projekty obdrží hodnocení Rady jako součást oficiálního dokumentu. K takovému kroku se Rada rozhodla především proto, že se domnívá, že cílem hodnocení Rady má být vysvětlení jejího postoje, které může vést ke změnám, další práci a posunutí projektu a je směřováno tedy především žadateli, nikoli široké veřejnosti.

2015-2-1-2 Celovečerní hraný film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)

Do výzvy 2015-2-1-2 na podporu výroby celovečerních hraných filmů se přihlásilo celkem 22 projektů. Z toho bylo 9 projektů podpořeno na vývoj, 14 projektů se o podporu na výrobu neúspěšně ucházelo v poslední výzvě na podzim 2014, další dva projekty v předchozích výzvách. Rada byla tedy s projekty dobře obeznámena a to i vzhledem k tomu, že se z řadou z nich setkala v předchozích fázích přípravy.

Rada tak mohla konstatovat, že většina projektů byla velmi dobře nachystána a řada z nich se v průběhu času výrazně posunula k lepší připravenosti či propracovanosti scénáře.

Rada se při posuzování projektů řídila především uměleckou kvalitou projektu a zohlednila zejména univerzálnost jejich tématu, mezinárodní srozumitelnost a potenciál mezinárodní koprodukce. Upřednostnila také ta díla, která přesvědčila jasnou režijní představou o námětu a způsobu zpracování. V organizační připravenosti a finančním zajištění upřednostnila Rada ty projekty, kde žadatel přesvědčil o připravenosti po producentské stránce a zajištěném financování projektu.

V této výzvě se také sešlo několik děl týkajících se životních příběhů historických osobností (Milada, Masaryk, Zátopek, Zdeněk Toman – Rudá eminence) či historických témat (Křižáček, Zahradnictví/Rodinný přítel). V případě biografických děl však často dobře producentsky připravené projekty nedoprovází stejně kvalitně připravený scénář, který často sahá ke schematickému, zjednodušujícímu pojetí bez dobře vystavených postav.

Ve výzvě se také objevily žánrové filmy (thriller Oranžový pokoj, Gangsterka, pohádka Čertí brko aka Horkou jehlou) a všechny se v hodnocení umístily poměrně vysoko, vzhledem k množství finančních prostředků však nebyly podpořeny. 

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.

Rada rozdělila celou sumu alokovanou do této výzvy. S ohledem na dlouhodobou strategii se Rada rozhodla podpořit menší počet projektů významnějšími částkami, a to i přesto, že i další projekty přesáhly v bodovém hodnocení hranici nutnou pro podporu. Při rozdělování finančních prostředků se Rada řídila jak počtem dosažených bodů, tak zohlednila i finanční náročnost jednotlivých projektů a stav jejich rozpracovanosti.

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů

2015-1-2-7 Kompletní vývoj animovaného českého díla

Výzva 2015-1-2-7 na podporu Kompletního vývoje animovaného českého díla byla vypsána samostatně jako snaha o cílenou podporu animované tvorby a udržení silné tradice českého animovaného filmu. Dlouhodobě se Fond setkává s nízkým počtem podaných žádostí na animovanou tvorbu a i současná výzva obsahuje pouze čtyři projektu a všechny jsou zaměřeny na celovečerní tvorbu. Výzva je však otevřena i krátkometrážní tvorbě a je škoda, že se u Fondu nesetkává více takových projektů.

Rada při svém hodnocení upřednostňovala projekty přicházející s kvalitní výtvarnou stránkou, která slibuje rozvíjení silné tradice animovaného filmu, a dále ty náměty, které jsou svou podstatou vhodné pro animovaný film. I přestože některé projekty vykazovaly nedostatky, vzhledem ke stádiu vývoje díla byla Rada při posuzování těchto nedostatků shovívavá, pouze však do té míry, kdy nebyly tak zásadní, že znevěrohodňovaly samotné dílo.

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.

Rada nerozdělila všechny finanční prostředky alokované do této výzvy, neboť ze čtyř předložených projektů dosáhly úrovně 60 bodů nezbytné pro podporu, jen dva z nich a při maximální alokaci 700 000 Kč na projekt nemohly být tyto prostředky vyčerpány. 

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů