Výsledky rozhodování Rady - výroba minority, distribuce českých i zahraničních filmů, filmová věda,podpora účasti na zahraničních festivalech (průběžná výzva)

2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů

Do výzvy 2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů (s českou finanční účastí méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) se přihlásilo 17 projektů. 1 animovaný, 5 dokumentárních a 11 hraných. Pouze jeden projekt již byl podpořen ve vývoji (Pátá loď). Celkový požadavek na financování všech projektů byl více než 61 mil. Kč a Rada měla v této výzvě pouze 12,5 mil. Kč

Rada konstatovala, že většina projektů měla velmi vysokou uměleckou úroveň, byly velmi dobře připraveny a zafinancovány.

Rada ve svém rozhodování přihlížela k umělecké kvalitě jednotlivých projektů, mezinárodní srozumitelnosti, distribučnímu potenciálu a stavu financování. Dále se zaměřovala na přínos pro českou kinematografii a to zejména na účast českých tvůrců a firem, nebo českých lokací. Dalším důležitým faktorem při rozhodování byly státy, se kterými je koprodukce realizována a jejich budoucí koprodukční potenciál. Vzhledem k relativně nízké finanční alokaci v této výzvě nemohla Rada některý z těchto aspektů výrazně upřednostňovat, ale posuzovala každý projekt jednotlivě s ohledem na všechny tyto parametry. Ve finálním rozhodnutí pak dávala přednost projektům, které již jsou nejvíce připraveny do výroby a jejichž zafinancování je s příspěvkem Fondu prakticky kompletní. Rada nepodpořila projekty, kde by finanční podpora Fondu byla prvním zajištěným zdrojem financování.

Rada ve výzvě nakonec podpořila velmi různorodé spektrum filmů, ať už nejlépe připravené lotyšsko-finsko-české drama Viestura Kairishiho Melaniina kronika, íránský film Majid Barzegara Obyčejný člověk, dokumentární film Vitalije Manského V paprscích slunce nebo slovinsko-chorvatské drama Ústava chorvatské republiky. Mezi podpořenými jsou také “přirozené koprodukce”, tedy slovensko-české projekty jako Pátá loď, Prezident a já a OKHWAN. Nemožné je možné. Podporu obdrželo také životopisné drama Tanečnice a rakousko-český projekt Doma je tady.

Výsledky rozhodování
Hodnocení
 
2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů
 
Do výzvy 2015-3-2-15 na podporu distribuce českých filmů se přihlásilo 9 projektů. 5 dokumentů a 4 celovečerní hrané film. Všechny projekty byly v některé z předchozí fázi výroby Fondem podpořeny. Celkový požadavek na financování všech projektů byl 2 752 500 Kč, Rada měla v této výzvě alokovány 2 mil. Kč. 6 projektů čeká na svoji oficiální premiéru, 3 projekty již mají po premiéře.
 
Ve výzvě se sešly velmi různorodé a často distribučně složité projekty a Rada vnímá, že její podpora je pro úspěšné uvedení do kin zásadní. Ačkoliv některé filmy již mají pro své oficiální premiéře, většina z nich počítá s obnovenou kampaní a se snahou se po letním období do kin opět vrátit. Rada opět upozorňuje, že pro zlepšení distribuční strategie a práce s filmem vnímá jako velmi důležité, aby rozhodnutí o podpoře bylo vydáno před oficiální premiérou filmu a vzhledem ke třem termínům výzvy na podporu distribuce ročně by se toto mělo žadatelům dařit.
 
Rada musí konstatovat, že výrazně kvalitněji jsou zpracovány žádosti distributorů než producentů a to jak do kvality marketingových strategií a práce s filmem, tak po stránce rozpočtové a to hlavně v komentářích k jednotlivým položkám v rozpočtech.
 
Rada se rozhodla projekty podpořit vyššími částkami, neboť podporu distribuce považuje za velmi důležitou a přínosnou a to zvláště u menších projektů a dokumentů, kde jsou další zdroje financování velmi omezené. Rada posoudila všechny projekty jako hodné podpory, vzhledem k finanční alokaci v této výzvě však nemohl být poslední projekt (Zero) podpořen. Rada se rozhodla dát ve výši finanční podpory větší prioritu hraným filmům, kde  například prvnímu hranému projektu Ani ve Snu!, který je zaměřen na mladé publikum, nakonec udělila jen mírně nižší částku, než projekt požadoval, ačkoliv se projekt bodově umístil až na 4 místě.
 
Výsledky rozhodování
Hodnocení
 
2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů
 
Cíle výzvy 2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů byly: rozšíření programové nabídky kin a její diverzifikace dramaturgická (nezávislá a artová tvorba), druhová (např. nabídka krátkometrážní tvorby), žánrová (např. filmy pro mládež) a 
posílení zahraničních artových filmu v distribuční nabídce s důrazem na mimoevropskou nezávislou produkci. Dále pak zvýšení návštěvnosti kin a rozšíření a posílení diváckého spektra o věkové/sociální či jiné skupiny, které nejsou pravidelnými návštěvníky kin
 
Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 1 000 000 Kč, 7 platných žádostí.
 
Ve výzvě se sešla řada projektů zacílených jak na artové diváky, tak na dětského diváka, fanoušky současného multimediálního umění i širší veřejnost. Poměr mimoevropských a evropských děl ve výzvě byl pět ku dvěma. Většina projektů se v distribuční strategii držela zaběhnutých schémat, kdy je uvádění do kin podpořeno klasickou distribuční kampaní (reklama v médiích, PR, vypravení distribučních materiálů atd.). Většina také spoléhá na pomoc filmových festivalů, které jsou platformou pro premiéry podobného typu filmů v rámci českého filmového prostředí. Po ekonomické stránce byly projekty dobře připraveny, i když u některých z nich Rada konstatovala nedostatečně propracovaný formulář rozpočtu, kde chyběly komentáře k jednotlivým položkám. Rada se nakonec rozhodla podpořit všechny projekty a pouze v jediném případě rozhodla o snížení požadované částky.  

Výsledky rozhodování
Hodnocení

2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Ve výzvě „2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy“ aspiroval na podporu pouze jediný projekt, „Generace normalizace? Ztracená generace českého filmu“.  Tento stav je podle názoru Rady dán především nedostatečnou znalostí daného typu výzev v akademickém prostředí a malou obeznámeností s možností podpory z prostředků Fondu. U případné následné výzvy obdobného zaměření a obsahu by bylo žádoucí vyřešit včasné a detailní informování případných žadatelů. Jelikož je výzva zaměřená na oblast reflexe filmu, měla by být do budoucna preferovány především projekty komplementární s výzvami ostatními. Výzva by měla projít ze strany Rady bližší analýzou, aby bylo pro příště zefektivněno její zacílení.

Výsledky rozhodování
Hodnocení

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 

Rada na svém jednání také hodnotila projekt Rodinný film a jeho účast na festivalu v San Sebastianu a dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman a jeho účast na festivalu v Montrealu. V obou případech se Rada rozhodla projekty podpořit. Výsledky rozhodování obsahují výsledky podpory všech projektů obdržených v této výzvě a hodnocených i na minulých jednáních Rady.

Výsledky rozhodování