Výsledky rozhodování Rady - vývoj celovečerního dokumentárního díla

2015-1-5-27 Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 2 000 000 Kč, 21 platných žádostí.

Dle názoru Rady byla minimálně třetina žádostí velmi nekvalitně zpracovaná, a to jak po stránce obsahové, tak producentské. Hlavními nedostatky byly nepropracované producentské a autorské explikace, kdy autorské popisovaly často pouze téma samotné a ne jeho zpracování a autorský přístup a producentské pouze obsah a ne vlastní realizaci kompletního vývoje. Žadatelé velmi často rezignovali na jiné formy distribuce než televizní.

Rada se i v této výzvě přiklonila ke své strategii důslednější a finančně výraznější podpory vývoje projektů, ale pouze těch, které jsou pro kompletní vývoj dobře připraveny jak autorsky tak producentsky. Rada podpořila pouze ty projekty, kde viděla naprosto jasný autorský záměr a producentská strategie dává záruku úspěšného dokončení kompletního vývoje a následnou realizaci. Jednalo se o 6 projektů.

Nad hranici 60 bodů se dostalo dalších 9 projektů, které vzhledem k finanční alokaci nemohly být podpořeny. Přestože se však dostaly nad hranici 60 bodů a Rada je vnímá jako perspektivní, stále vykazovaly některé nedostatky, které vedly k tomu, že se neumístily na předních místech této výzvy. Pokud na nich bude dále pracováno a tyto nedostatky budou odstraňovány, mají šanci na podporu v dalších výzvách. V dlouhodobé perspektivě se ukazuje, že bodová hranice 60 bodů neodpovídá hranici těch filmů, které by byly tak dobře připraveny, aby měly dosáhnout na podporu, a dosahují ji i projekty, vůči kterým má Rada v tom či onom ohledu výrazné výhrady, vedoucí k odůvodněné pochybě o vzniku kvalitního díla.

Rada se při debatě o výši podpory zaměřila také na to adekvátnost požadované částky a na její procentuální poměr vůči celkovým nákladům projektu. V některých případech dosahovala požadovaná částka až na 86% z celkových nákladů, průměrná požadovaná částka se pohybovala na hranici 50%. Ačkoli Rada nevidí hranici 50% jako závaznou, pro její překročení musí být splněna podmínka finančně náročného vývoje konkrétního dokumentu, obtížných podmínek zafinancování vzhledem k povaze tématu či zpracování nebo např. debutantský projekt (viz definice kulturně náročného projektu, jak ji obsahuje Statut Fondu). To však nebyl případ podpořených projektů a proto byla u některých podpora snížena tak, aby nepřesáhla 50% z celkových nákladů

Finanční prostředky alokované danou výzvou byly přiděleny beze zbytku. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku finančních prostředků v této výzvě a vzhledem k nepoměru mezi počtem projektů podpořených na vývoj dokumentu a výrobu (více jich je podpořeno na výrobu než na vývoj), bude od roku 2016 každá výzva na vývoj výrazně posílena o 75% z 2 mil. na 3,5 mil. Kč. Celková roční alokace na vývoj dokumentu vzroste na 7 mil. Kč

Rozhodnutí o přidělení podpory je Radou Fondu ve všech případech písemně stručně zdůvodněno a okomentováno.

hodnocení 
výsledky rozhodování