Výsledky rozhodování Rady - vzdělávání, celoroční činnost, podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech, vývoj dokumentárního díla

2016-8-2-27 Podpora filmového vzdělávání v roce 2017

Ve výzvě 2016-8-2-27 Podpora filmového vzdělávání byl v letošním roce alokován pouze 1 000 000 Kč, protože v loňském roce Rada podpořila převážnou část fungujících projektů v rámci dvouletého grantu. Přihlášené projekty požadovaly dohromady 1 100 000 korun.

O podporu filmového vzdělávání pro rok 2017 žádaly pouze dva projekty zacílené na různé oblasti, s jinými cílovými skupinami i ambicemi. Zatímco jeden míří do sféry produkce a střihu, druhý je orientován na práci s publikem. Oba projekty přinášejí nové kvality do tuzemské audiovizuální kultury, nicméně jsou limitovány druhově/lokálně. V obou žádostech shledávají expertní posudky obsahové i formulační nedostatky,

Hodnocení
Výsledky rozhodování 

2016-5-3-28 Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a filmových kanceláří pro rok 2017

Výzva na Podporu celoroční činnosti institucí v oblasti kinematografie v letech 2017 a 2018 byla pro rok 2017 rozšířena o podporu činnosti filmových kanceláří, jejichž primárním úkolem je přilákat natáčení a audiovizuální aktivity do svých teritorií. Nemá jít o jednorázovou záležitost, ale systematickou a dlouhodobou spolupráci s produkcemi a podíl na kultivaci místního prostředí a zkvalitňování podmínek pro natáčení – to vše s cílem maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region.

Do výzvy se přihlásilo sedm filmových kanceláří a pět ostatních projektů různého zaměření od dlouhodobě podporovaných projektů jako IDF na propagaci českých dokumentárních filmů v zahraničí nebo celoroční činnost DOC.DREAM, přes žádosti na rozšíření aktivit kolem časopisu Cinepur, činnost Asociace animovaného filmu nebo nového projektu snažícího se zmapovat zlínskou filmovou historii. Alokace ve výzvě byla 7 000 000 Kč, ze které se Rada rozhodla na filmové kanceláře rozdělit 1 000 000 Kč. Celkový požadavek byl 10 375 082 Kč. Vzhledem k tomu, že Czech Film Commission a České filmové centrum přecházejí od 1. ledna 2017 pod Státní fond kinematografie, tyto instituce do výzvy žádosti nepodaly.

Rada u filmových kanceláří rozdělovala hlavně iniciační částky, aby podpořila vznik uceleného systému filmových kanceláří a touto podporou daný proces nastartovala. U ostatních projektů zvažovala jejich dlouhodobý přínos a relevanci navýšení finančních požadavků. U nových projektů hlavně jejich přínos oboru a dlouhodobou udržitelnost.
Rada se rozhodla podpořit 10 z 12 projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-5-1-1A Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

Podpora je určena pro účast českých filmů v oficiálních sekcích nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů a při nominacích českých filmů na nejprestižnější mezinárodní ceny. V rámci rozhodování výzvy byla opět otevřena debata nad přínosností stávající podpory českých filmů na zahraničních festivalech a jejích reálných dopadů na zvýšení povědomí o české kinematografii v zahraničí.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-1-6-26 Kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 500 000 Kč, 20 platných žádostí s celkovým požadavkem 7,3 mil. Kč.
Ve výzvě se sešlo široké spektrum projektů od začínajících tvůrců až po velmi respektované filmaře. Tři projekty se již v předchozích výzvách neúspěšně ucházely o podporu.

Oproti minulé výzvě bylo více projektů velmi dobře připraveno jak po autorské, tak producentské stránce a Rada tak neměla problém s podporou nejlepších projektů. V oblasti, kde měly projekty dílčí nedostatky, které je ale možné v rámci vývoje odstranit, byl relativně velký přetlak a Rada tak musela zvažovat, jak budou projekty fungovat v kině, nebo jaký mají přesah do zahraničí.

Některé tematicky velmi zajímavé projekty také prozatím nedávaly z předložených materiálů jistotu, že je producent schopen je ve stávající podobě realizovat.

Rada se i v této výzvě přiklonila ke své strategii důslednější a finančně výraznější podpory vývoje pouze těch projektů, které jsou pro kompletní vývoj dobře připraveny jak po stránce autorské, tak producentské. Rada podpořila pouze ty projekty, kde viděla jasný autorský záměr a jejichž producentská strategie dává záruku úspěšného dokončení kompletního vývoje a následné realizace.

Jednalo se o osm projektů, které se dostaly výrazně nad hranici 80 bodů a dva projekt nad 70. Ostatní projekty nebyly pro Radu připraveny tak, aby bylo možné je pro kompletní vývoj podpořit, přesto se dostalo ještě pět projektů nad hranici 60 bodů, avšak vzhledem k alokaci ve výzvě nebyly podpořeny.

Rada se při debatě o výši podpory zaměřila také na adekvátnost požadované částky a na její procentuální poměr vůči celkovým nákladům projektu. U některých žádostí přesahovala požadovaná podpora 50% z celkových nákladů a ačkoli Rada nevidí hranici 50% jako závaznou, pro její překročení musí být relevantní argumenty vztahující se k finančně náročnému vývoji konkrétního dokumentu, obtížným podmínkám financování vzhledem k povaze tématu či zpracování nebo např. debutantský projekt. Tato situace nastala u třech podpořených projektů.

Finanční prostředky alokované v dané výzvě byly kompletně rozděleny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování