Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného díla, Podpora distribuce českých filmů, Podpora distribuce zahraničních filmů, Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

2016-1-7-31 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Výzva na podporu kompletního vývoje celovečerního hraného českého filmu má podporovat vznik žánrově, tematicky a stylově různých filmů. Snahou je prohlubovat ve vývoji práci autora a dramaturga na přípravě scénáře stejně jako producentské aktivity, které mají směřovat k finančnímu zajištění projektu a úspěšnému vzniku díla. Rada vítá vznik mezinárodních koprodukcí u projektů, které k tomu mají tvůrčí i producentské předpoklady a díla, které jsou při zachování národního charakteru mezinárodně srozumitelná. Cílem je, aby se i díky podpoře Fondu vývoj přibližoval evropským standardům co do kvality, profesionality i finančního zázemí.

Do této výzvy s celkovou alokací 9 000 000 korun se přihlásilo 29 projektů, z nichž Rada podpořila 14. Šest z těchto projektů již Rada již v minulosti podpořila v rámci výzvy na literární přípravu a pouze jeden z nich v této výzvě nedosáhl na podporu. Předkládané projekty byly žánrově i tematicky pestré a Rada hodnotí pozitivně i úsilí o vznik filmů cílených na mladšího diváka. Ve výzvě je patrná tendence ke vzniku většího počtu žánrových filmů. I umělecky náročnější projekty se snaží přitáhnout diváka.

Pro fázi vývoje byla kvalitně připravena zhruba polovina projektů. Neúspěšné projekty měly obvykle rezervy zejména v producentské části. Role producenta je v řadě z nich nejasná, producentské strategie neobsahují dostatek informací. Producenti by se v nich vedle motivací pro vstup do projektu měli zabývat také tím, jak hodlají ve vývoji postupovat. Často chybí strategie financování a alespoň základní nastínění budoucí distribuční strategie. Rada musí konstatovat, že řada žadatelů výzvu zaměňuje s výzvou na literární přípravu a nepředkládá projekty ve fázi vhodné pro zahájení kompletního vývoje. Stejně tak dramaturgické koncepce často pouze formálně hodnotí téma a chybí v nich plán toho, jak bude dramaturg na projektu ve vývoji spolupracovat.

Právě nekvalitně zpracované podklady pak ztěžují Radě možnost kompetentně posoudit šanci projektu na úspěch. Navýšení částky na kompletní vývoj oproti minulosti nepřineslo nárůst dobře připravených projektů, ale pouze zvýšení požadovaných částek. Nicméně Rada doufá, že se navýšení finančních prostředků projeví v připravenosti filmu do výroby a odrazí se tak v kvalitě realizovaných filmů.

V kompletním vývoji bude Rada podporovat pouze promyšlené a připravené projekty odpovídajícími částkami.

Hodnocení
Výsledky rozhodování


2016-3-6-32 Podpora distribuce českých filmů

Do výzvy na podporu distribuce českých filmů obdržela kancelář celkem 15 platných žádostí. Ve výzvě, jejíž celková alokace je 3 000 000 korun, žádaly projekty dohromady o podporu ve výši 5 463 000 korun. Ve výzvě se sešlo 6 dokumentů, 5 celovečerních hraných filmů a 4 projekty ke zpřístupnění klasických českých filmů online.

Mezi projekty se opět objevily snímky, které již v době rozhodování měly po premiéře, případně velmi blízko k ní a distribuční kampaň tak již byla v běhu. V případě těchto snímků už Rada nemá možnost hodnotit případný dopad poskytnuté dotace na vzhled a velikost kampaně a může pouze hodnotit, jestli byla distribuční strategie nastavena správně. Rada stále zastává princip, že chce kvalitní filmy podporovat i po premiéře, aby tak motivovala žadatele i k distribuci náročně distribuovatelných českých filmů.

Rada se při rozhodování vedle kvality distribučních strategií zaměřovala také na kvalitu samotných snímků. Jejím dlouhodobým záměrem je podporovat kvalitní divácké i artové filmy a pomáhat tak kultivaci nabídky v českých kinech. Chce nadále deklarovat, že nebude automaticky podporovat v distribuci filmy podpořené ve výrobě pokud nebude přesvědčena o jejich přínosu pro zkvalitnění nabídky českých kin.

Specifické byly čtyři žádosti pod hlavičkou Česká filmová klasika ožívá. S uváděním filmové klasiky do online distribuce se Rada poprvé setkala u minulé výzvy na distribuci českých film a dlouho řešila, zda takto postavené projekty podporovat. Nakonec se rozhodla pro podporu, neboť jednoznačně vyplňují místo na trhu, kdy se filmová klasika legálně v online prostoru vyskytuje velmi sporadicky. Dalším benefitem je možnost distribuce i pro diváky v zahraničí.

Nad bodovou hranicí pro podporu, tedy 60 bodů, se nakonec umístilo 14 projektů. Vzhledem k alokaci ve výzvě ale nebylo možné podpořit všechny. Vzhledem k dlouhodobé snaze podporovat menší počet projektů relevantními částkami Rada podpořila plnou částkou všechny projekty směřující do kin s výjimkou největšího distribučního projektu filmu Masaryk (který jako výrazný projekt nebude mít s prezentací a distribucí v kinech problém a zároveň žádal o velkou část celkové alokace výzvy) a nejníže umístěného projektu distribuce filmu Křižáček. Menšími než požadovanými částkami byly podpořeny také projekty na online distribuci, kde Rada zvažovala celkový přínos pro viditelnost české kinematografie.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-3-7-33 Podpora distribuce zahraničních filmů

Do výzvy na podporu distribuce zahraničních filmů, jejíž celková alokace je 1 000 000 korun, obdržela kancelář Státního fondu kinematografie celkem sedm platných žádostí. Mezi nimi bylo 6 žádostí na celovečerní hrané filmy a jedna žádost na distribuci pásma krátkých animovaných filmů.

Hlavním cílem výzvy byla podpora distribuce kvalitních zahraničních filmů s důrazem na mimoevropskou produkci. Na rozdíl od předchozí výzvy na distribuci zahraničního filmu ovšem v této výzvě převážily evropské snímky. I tentokrát byla maximální výše dotace pro jeden projekt omezena na 150 000 korun.

Tři žádosti byly určeny na distribuci snímků, které již měly v době rozhodování po premiéře. V případě takových snímků Rada uvažuje zejména o tom, jestli mají filmy v distribuci dlouhodobý potenciál a podpora jim umožní prodloužení cyklu stráveného v kinodistribuci, případně je-li distribuční strategie zaměřena také na další druhy distribuce.

Všechny projekty se umístily nad hranicí pro podporu, tedy 60 bodů. Díky alokaci je Rada mohla podpořit s výjimkou posledního umístěného všechny, a to v požadované výši.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-5-1-1  Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

Podpora je určena pro účast českých filmů v oficiálních sekcích nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů a při nominacích českých filmů na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování