Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla - debut

2016-1-5-17 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla - debut (režisér do 35 let)

Výzvu na Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla – debut (režisér do 35 let) vypsala Rada poprvé jako reakci na neuspokojivě připravené projekty, které se ucházejí o podporu ve výrobě

Rada v této výzvě obdržela 6 projektů s celkovou požadovanou alokací 2 765 000 a 4 projekty podpořila.

Je třeba připomenout, že výzva, určená debutantům, neklade na uměleckou úroveň, společenskou prospěšnost a realizační koncepci projektů snížené nároky. Jejím cílem je vytvořit konkurenční prostředí, v němž začínající autoři a producenti si jsou rovni a nemusí se porovnávat se svými zkušenostmi a profesním zázemím podstatně lépe vybavenými kolegy. V tom smyslu výzva svůj účel splnila.

Čím se šest projektů žádajících o dotaci podobalo, je především důraz na vypracování nebo dopracování scénáře. Rozpočet a finanční plán Rada posuzovala především v relaci s obsahem a dramaturgickou koncepcí. Realizační strategie včetně představy, kterým divákům bude film určen a jak je v rámci dostupných distribučních forem nalezne, byla formulována spíše obecně. Od tvůrců, kteří svou cestu teprve hledají a své jakkoli reálné představy si teprve ověřují, se to možná dá očekávat, nicméně Rada takové nedostatky musí reflektovat ve sníženém bodovém hodnocení.

Umělecká náročnost projektů, závislá na osobnostech a osobitosti autorů, se pohybuje od autorského formálně neobvyklého filmu až po pokus o film divácky konformní. U mladých autorů převažuje snaha vyrovnat se se současnými tématy, která pociťují jako naléhavá. Snahu reflektovat psychologické a sociální problémy Rada oceňuje. V některých případech tato dobře míněná snaha zůstala na povrchu a nedokázala se opřít o nápaditou a působivou dramaturgii. To se týká především dvou titulů, kterým dotace udělena nebyla. Zbývající čtyři nabízejí podle našeho mínění šanci dospět do fáze nadějného filmového projektu.

Za pozitivní pokládáme účast studentů resp. nedávných absolventů vysokých filmových škol. Fond může spolufinancovat i vznik absolventských filmů ve chvíli, když se jejich produkce posunuje do privátní výrobní sféry. To se stává, protože školy nejsou v rámci svých rozpočtů s to vyrobit produkčně náročný celovečerní film.

Žadatelé by se v budoucnosti měli pečlivěji rozhodnout, který projekt představuje natolik komplexní představu (autorskou, výrobní, dramaturgickou), že dospěl do fáze komplexního vývoje, a který k tomu ještě nedozrál a měl by se spíše ucházet o podporu vývoje literárního. Jakkoli se scénář postupně stává sumariem úsilí a invence všech zúčastněných oborů, jeho základem je práce scenáristy (s podporou dramaturga). Fond nabízí podporu pro tyto pracovní fáze a využít ji znamená získat dostatek času a prosadit kontinuitu vývoje.

Hodnocení
Výsledky rozhodování