Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Ředitelka Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) a Ministerstvo kultury podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a Statutu Fondu vyzývají k předkládání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru (dále jen „Výbor“)

Lhůta pro podávání návrhů

24. března 2014 – 30. dubna 2014

Doručení

Návrhy na členy Výboru lze podat pouze na formuláři Fondu.

Každý formulář může obsahovat návrh vždy pouze na jednoho kandidáta na členství ve Výboru.
Počet kandidátů navržených jedním poplatníkem není omezen.
Návrhy podané po termínu a návrhy neúplné nebo chybně zpracované budou vyloučeny.

Doručení do datové schránky Fondu: ng8unnb
poštou/osobně na adresu:
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

A zároveň elektronicky na adresu: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz

Kontaktní osoba

Kateřina Vojkůvková
725 818 467
katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz

Výbor na základě ustanovení §17 zákona o audiovizi
a) dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory
b) v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity neúčelně nebo nehospodárně, nebo v případě podezření na takovéto využití těchto prostředků, neprodleně předá svá zjištění nebo podezření spolu s podklady, jež má k dispozici, řediteli Fondu k prošetření
c) vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu podle tohoto zákona v předchozím kalendářním roce
d) plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem                                                                               

Výbor má 9 členů.

Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem kultury. Ministr kultury při jmenování členů Výboru z navržených kandidátů dbá na to, aby byli ve Výboru pokud možno rovnoměrně zastoupeni zástupci poplatníků více druhů poplatků.

Členové Výboru jsou navrhováni jednotlivými poplatníky poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi. Návrh kandidátů může podat pouze osoba, která nemá evidován nedoplatek u Fondu.

Funkční období členů Výboru je 3 roky. Každý rok je ministrem kultury jmenována jedna třetina členů Výboru. Při jmenování prvních členů Výboru ministr losem určí, kterým členům Výboru skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Výboru skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Výboru skončí funkční období po 3 letech.

Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.

Členem Výboru může být fyzická osoba, která je
a) způsobilá k právním úkonům,
b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.

Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

Z jednotlivých návrhů Fond zveřejní jména kandidátů, navrhovatele, jeho odůvodnění, profesní životopis kandidáta a koncept jeho činnosti ve Výboru.

Pro další podrobnosti o činnosti, povinnostech a právech členů Výboru doporučujeme seznámit se se zákonem o audiovizi a Statutem Fondu.