Výzva k podávání návrhů na členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie je podle zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Dozorčí výbor, který primárně dohlíží na to, zda jsou prostředky Fondu využity účelně a nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu. Jeho členové jsou jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků.

Státní fond kinematografie vyhlásil první výzvu na podávání návrhů na kandidáty Dozorčího výboru v březnu 2014 se lhůtou podávání návrhů do 30. dubna 2014. V daném termínu obdržel Fond celkem 8 návrhů, z nichž dva návrhy byly obdrženy od subjektu, který není poplatníkem ani jednoho ze zmíněných poplatků a jeho návrhy tedy nejsou v souladu se zákonem, neboť nejsou předloženy poplatníkem.

Ministrovi kultury byly předloženy všechny návrhy, přičemž byl u dvou návrhů poukázán nesoulad se zákonem o audiovizi, zbývajících šest návrhů bylo po formální stránce v pořádku. Z důvodu malého počtu návrhů a zároveň nemožnosti z navržených kandidátů sestavit Výbor tak, aby v něm byli rovnoměrně zastoupení kandidáti poplatníků více druhů poplatků, ministr kultury vyzval Státní fond kinematografie k vyhlášení nové výzvy na podávání návrhů na členy Výboru.

Z těchto důvodů vyhlašuje ředitelka Státního fondu kinematografie a Ministerstvo kultury podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a Statutu Fondu novou výzvu k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím Výboru a vyzývají k předkládání návrhů kandidátů na členství.

Výzva k předkládání návrhů na členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie
Formulář Návrh kandidáta na člena Dozorčího výboru
Čestné prohlášení kandidáta
Seznam kandidátů přijatých v první výzvě na jmenování členů Výboru
Životopisy kandidátů přijatých v první výzvě na jmenování členů Výboru