Výzva k podávání žádostí o evidenci projektů

V souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a se Statutem Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“) vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) zájemce o filmové pobídky k podávání žádostí o evidenci projektů. ​

K dnešnímu dni je výše disponibilních prostředků Fondu 163.015.584,20 Kč. Z částky odpovídající dotaci ze státního rozpočtu na filmové pobídky bylo pokračujícím projektům na základě osvědčení o evidenci vydaných 20. března 2013 alokováno 336.984.415,80 Kč.

První zasedání Komise pro filmové pobídky se uskuteční dne 26.3.2013. Fond rozesílá osvědčení o registraci elektronickou poštou všem žadatelům v jeden den po zasedání. Pro podávání žádostí o evidenci projektů tak ředitel Fondu určuje evidenční období od 27.3.2013 do 10.4.2013. Žádosti o evidenci projektů doručené Fondu v tomto období se považují za doručené najednou posledním dnem evidenčního období, tedy 10.4.2013. Žádosti o evidenci doručené později se zařadí do pořadí chronologicky, žádosti doručené v jeden den se považují za doručené najednou. Žádost o evidenci lze podat do tří měsíců ode dne doručení osvědčení o registraci.

Žádosti o evidenci je možno Fondu doručovat:
a) poštou na adresu Fondu: Státní fond kinematografie, FILMOVÉ POBÍDKY, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, přičemž žádost musí být pro zachování evidenčního období Fondu doručena provozovatelem poštovních služeb nejpozději 10.4.2013, nebo
b) osobně na sekretariát Fondu na adrese uvedené v písm. a), v pracovních dnech v úředních hodinách 9:00 – 15:00 hodin, přičemž žádost musí být pro zachování evidenčního období Fondu doručena nejpozději 10.4.2013 ve 13:00 hodin.

Žádost o evidenci projektu musí být podána Fondu v písemné podobě na formuláři tvořícím přílohu č. 4 Statutu a musí k ní být přiloženy tyto přílohy:
a) čestné prohlášení k žádosti o evidenci projektu (příloha č. 5 Statutu) s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob, které jsou oprávněny jednat jménem žadatele; podepisuje-li čestné prohlášení zástupce žadatele, musí být jeho podpis ověřen a musí být přiložena písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob oprávněných jednat jménem žadatele jakožto zmocnitele;
b) předběžný časový harmonogram realizace projektu,
c) položkový rozpočet plánovaných nákladů projektu s vyznačením uznatelných nákladů projektu a odlišením dvou kategorií uznatelných nákladů podle §43 odst. 4 zákona, dále s vymezením nákladů hrazených formou věcného plnění a specifikací, kdo věcné plnění poskytuje;
d) koprodukční smlouva, je-li žadatel koproducentem audiovizuálního díla realizovaného v rámci projektu a současně má-li alespoň jeden další koproducent audiovizuálního díla sídlo nebo místo podnikání mimo území České republiky;
e) finanční plán obsahující předpokládané zdroje financování projektu a výši prostředků z jednotlivých zdrojů, včetně specifikace koproducentů se sídlem nebo místem podnikání v České republice i v zahraničí, jejich koprodukčních vkladů a (částí) koprodukčních vkladů majících povahu věcného plnění a včetně zřetelného označení zdrojů financování majících povahu veřejné podpory;
f) kopie dokumentů potvrzujících zajištění zdrojů financování alespoň 75 % celkových nákladů projektu v souladu s rozpočtem podle písm. c) a finančním plánem podle písm. e), přičemž věcné plnění poskytnuté žadatelem nebo jinou osobou na realizaci projektu bude v rámci doložení zdrojů financování vzato v úvahu nejvýše v rozsahu 25% ostatních doložených zdrojů financování. Těmito dokumenty jsou:

• koprodukční smlouva, je-li zdrojem financování koprodukční vklad jiného koproducenta, včetně věcného plnění;
• distribuční smlouva nebo licenční nebo obdobná smlouva, je-li zdrojem financování minimální distribuční nebo prodejní garance nebo odměna za poskytnutí oprávnění k užití audiovizuálního díla realizovaného v rámci projektu nebo jiná forma financování ve vazbě na budoucí exploataci audiovizuálního díla;
• výpis z účtu žadatele, jsou-li zdrojem financování vlastní finanční prostředky žadatele;
• čestné prohlášení žadatele o poskytnutí vlastního věcného plnění;
• rozhodnutí o poskytnutí jakékoli formy podpory realizace projektu z veřejných zdrojů, např. poskytnutí podpory Fondem, fondem EURIMAGES, zahraničním subjektem poskytujícím podpory realizace audiovizuálních děl atd.;
• jiná smlouva, jíž se třetí osoba zavazuje žadateli k poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu např. formou komerčního partnerství nebo úvěru;
• vhodné dokumenty prokazující závazné zajištění zdroje financování v ostatních případech.

Fond může požádat žadatele, aby financování doložené dokumenty podle první, druhé, šesté nebo sedmé odrážky dále doplnil o výpis z účtu třetí osoby, která má žadateli poskytnout finanční prostředky na realizaci projektu. Neučiní-li tak žadatel do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, bude žádost o evidenci projektu považována za neúplnou a Fond ji odmítne.

Všem zájemcům o pobídky doporučuje ředitel Fondu k prostudování Zákon (zejména ustanovení §42 – 52) a Statut Fondu. Fond posuzuje žádosti o evidenci projektů podle § 47 zákona a čl. 2.4.5 Statutu.