2018-2-10-30 Výroba dokumentárního filmu

Do výzvy na výrobu dokumentárních filmů se přihlásilo 21 projektů s celkovým požadavkem na podporu ve výši 28,2 miliónu, přičemž alokace ve výzvě byla 15 miliónů. Kvalita přihlášených projektů byla v této výzvě proti výzvě předchozí výrazně slabší.

Pouze 11 projektů dosáhlo na minimální bodovou hranici potřebnou k podpoře a všechny tyto projekty byly podpořeny. Rada tak nerozdělila celou alokovanou částku, ale pouze 11,4 milionu. Obecně by se dalo shrnout, že nepodpořené projekty byly velmi špatně připraveny, a to jak po stránce producentské, tak autorské. Několik projektů bylo spíše ve velmi raném stádiu vývoje a byla před nimi jak výrazná autorská práce, tak také často prakticky celá producentská příprava.

Rada opět připomíná, že na podporu dokumentárních filmů je možné žádat ve výzvě na kompletní vývoj, která by většině z nepodpořených projektů mohla výrazně pomoct, neboť až na výjimky nešlo o projekty, u kterých by byla obava z prodlení. Kvalitní příprava projektu je pak základem k úspěchu ve výzvě na výrobu.

Velká část projektů byla svým zaměřením spíše televizního charakteru, avšak z marketingových a distribučních strategií je jasné, že mají ambici zkombinovat televizní vysílání s promítáním v kinech a obdobných místech, což Rada Fondu hodnotí pozitivně a odrazilo se to do určité míry na výběru podpořených projektů.

Většina rozpočtů a požadovaných dotací podpořených projektů byla adekvátní, a Rada tak snižovala přidělenou dotaci pouze u projektů, kde toto bylo jasně zdůvodnitelné.

Hodnocení

Výsledky rozhodování