GDPR - Zpracování osobních údajů

Státní fond kinematografie
 

Informace o zpracování osobních údajů
 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Cílem tohoto dokumentu je informovat Vás zejména o tom, jaké osobní údaje zpracovává Státní fond kinematografie při své činnosti, k jakým účelům a z jakých důvodů osobní údaje zpracovává, komu je může předávat a jaká práva mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány. Nakládání s osobními údaji zohledňuje požadavky vyplývající z Nařízení GDPR, které je účinné od 25. května 2018.

 

 1. Správce osobních údajů
   

 Správcem osobních údajů je Státní fond kinematografie, se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 014 54 455, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76076 (dále jen „Státní fond kinematografie“ nebo „my“).

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
   

Pro zajištění ochrany práv subjektů údajů jsme jmenovali v souladu s Nařízením GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Innovation One s.r.o. (Filip Šikola)
 

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
E-mailem na kontaktní e-mail:  gdpr@fondkinematografie.cz
Písemně na adresu: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha

 

 1. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na jakém právním základu

 

 1. Státní fond kinematografie zpracovává osobní údaje zejména pro účely plnění úkolů, které mu ukládá zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o audiovizi). Vaše osobní údaje proto mohou být zpracovávány zejm. pro tyto účely:

 

- řešení žádostí o poskytnutí podpory kinematografie, jste-li žadatelem o tuto podporu nebo se podílíte na projektu, který žádá o podporu;
- řešení žádostí o poskytnutí filmové pobídky, jste-li žadatelem o tuto pobídku nebo se podílíte na projektu, který o pobídku žádá;
- správy a vybírání audiovizuálních poplatků, jste-li povinen tyto poplatky odvádět;
- propagaci české kinematografie v České republice i v zahraničí;
- propojování lokálních a zahraničních filmařů s domácími úřady a institucemi;
- propojování zahraničních filmových tvůrců s lokálními partnery, infrastrukturou a úřady a pomoc s koordinací jejich aktivity;
- informování o domácích a zahraničních aktivitách Státního fondu kinematografie.

Právním titulem, na jehož základě zpracovává Státní fond kinematografie osobní údaje pro výše uvedené účely, je splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Státní fond kinematografie pověřen, zejména dle zákona o audiovizi (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR).

 

 1. Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž pro účely plnění právních povinností, které Státnímu fondu kinematografie ukládají další právní předpisy, např. zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

  Právním titulem pro uvedený účel zpracování je splnění právních povinností, které se na Státní fond kinematografie vztahují dle právních předpisů (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

 

 1. Zpracováváme rovněž osobní údaje našich smluvních partnerů – zejm. dodavatelů, a to převážně pro účely zajištění splnění smluv, které jsme s těmito osobami uzavřeli. Tento účel zároveň odpovídá hlavnímu právnímu titulu pro zpracování těchto údajů, tj. splnění uzavřené smlouvy, včetně zpracování údajů nezbytných k uzavření smlouvy (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

 

 1. Dále zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců a členů orgánů dle zákona o audiovizi, a to pro účely personální a mzdové agendy.

  Osobní údaje pro tento účel jsme oprávněni zpracovávat jak z důvodu splnění uzavřené pracovní (nebo obdobné) smlouvy (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), tak z důvodu splnění právních povinností, které se na Státní fond kinematografie v souvislosti s touto agendou vztahují, zejména daňové předpisy, předpisy sociálního a zdravotního pojištění (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

 

 1. Osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely ochrany oprávněných zájmů Státního fondu kinematografie nebo třetích osob, tj. např. pro účely ochrany majetku a zdraví (např. vymáhání pohledávek), dále např. pro účely zajištění kontaktu s právnickými osobami (zpracovávání osobních údajů fyzických osob, které jsou zástupci nebo kontaktními osobami právnických osob) nebo pro zasílání newsletteru o naší činnosti, přihlásíte-li se k jeho odběru.

  Právním titulem pro uvedený účel zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí osoby (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

 

 1. Můžeme rovněž zpracovávat osobní údaje k účelům, které jsou obsažené v rámci uděleného souhlasu subjektu údajů. Právním titulem pro toto zpracování je udělený souhlas (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR).

 

V některých případech zpracováváme osobní údaje dotčených osob pro více účelů současně, kdy v takovém případě naše právo zpracovávat dané osobní údaje zakládá pro každý z těchto účelů jiný právní titul.

 

 1. Jaké základní kategorie osobních údajů zpracováváme, zdroje osobních údajů

 

Státní fond kinematografie zpracovává osobní údaje zejména v následujících kategoriích:
 

- identifikační údaje – tj. osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, jako např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, je-li to nutné, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu;
- kontaktní údaje – tj. osobní údaje umožňující kontaktování – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace;
- údaje poskytnuté v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií zaměstnanců);  
- další údaje nezbytné ke stanovenému účelu (například číslo bankovního účtu).

 

V rámci plnění úkolů dle zákona o audiovizi zpracováváme rovněž další osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění těchto úkolů, např. údaje o bezúhonnosti pro účely filmové podpory a pobídek, profesní zkušenosti osob působících ve filmovém průmyslu atp.

 

Osobní údaje nezbytné pro naplňování výše uvedených účelů získává Státní fond kinematografie ve většině případů přímo od Vás jakožto subjektů údajů formou vyplnění osobních údajů na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci, a to v rámci jednání o smlouvě, vyřizování agend dle zákona o audiovizi, Vašeho zapojení do veřejných databází Státního fondu kinematografie, Vaším přihlášením k odběru newsletteru atp.

 

Předání osobních údajů, které získáváme s Vaším souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů požadujeme výhradně z důvodu, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění našich právních povinností, plnění úkolů, kterými jsme pověřeni, nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Neposkytnete-li nám takovéto osobní údaje, nemůžeme daný úkon, úkol, službu nebo jiné plnění, pro který Vaše dané osobní údaje vyžadujeme, provést/poskytnout.

 

V některých případech, jste-li např. kontaktní osobou právnické osoby, podílíte-li se na žádosti o pobídku/podporu dle zákona o audiovizi jiného žadatele atp., získáváme Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto třetích osob, případně tyto údaje získáváme od státních orgánů, a to zejm. postupy dle zákona o audiovizi (např. v případě podkladů pro ověření Vaší bezúhonnosti). Vedle toho v nezbytném rozsahu získáváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (zejm. veřejné evidence - veřejný rejstřík, insolvenční rejstřík), a to zejm. za účelem ověření poskytnutých údajů.

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů

 

Pro některé operace s osobními údaji využíváme externí subjekty jakožto zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn a s nimiž máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména naši poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury, externí dodavatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, jako např. externí účetní, naši experti, mailingové služby, cloudová úložiště atp.

 

Osobní údaje poskytujeme v určitých případech třetím osobám, jakožto příjemcům, jedná se zejména o orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), nicméně Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ve smyslu Nařízení GDPR. Některé osobní údaje zveřejňujeme rovněž na našich internetových stránkách a v informačních a propagačních materiálech, a to v případech kdy nám toto výslovně ukládá zákon (např. § 38 zákona o audiovizi), nebo je-li to nezbytné pro plnění našich úkolů dle zákona o audiovizi (např. kontaktní údaje na zaměstnance Státního fondu kinematografie, databáze osob působících ve filmovém průmyslu atp.).

 

 1. Doba uchování osobních údajů

 

Státní fond kinematografie zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovány, například v případě smlouvy po dobu plnění smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecích práv (standardně 3 roky, nestanoví-li právní předpisy nebo není-li sjednána v konkrétním případě delší doba). Konkrétní doba uchování osobních údajů je vždy stanovena dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení  GDPR, a dle vnitřního předpisu Státního fondu kinematografie, jehož součástí je i spisový a skartační plán. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

 

 1. Vaše práva jakožto subjektu údajů

 

Státní fond kinematografie Vás tímto informuje o níže uvedených právech, která Vám jakožto subjektu údajů vyplývají z Nařízení GDPR. Jedná se o:

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům – dle čl. 15 Nařízení GDPR máte právo získat od Státního fondu kinematografie potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají, či nikoli. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak máte právo od nás získat informace, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

 

 1. Právo na opravu – dle čl. 16 Nařízení GDPR máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

 1. Právo na výmaz – je-li dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení GDPR, máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. Důvody pro vymazání jsou naplněny například za situace, kdy

   

  a. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (např. pro hájení našich právních nároků);
  b. Vaše osobní údaje již nejsou třeba pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  c. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže) ohledně těch osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, kdy následně dospějeme k tomu, že na naší straně již žádné takové oprávněné zájmy, které toto zpracování opravňovaly, nejsou;
  d. vyjde najevo, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s právními předpisy.
   

  Dle Nařízení GDPR jsme nicméně oprávněni i při existenci důvodů pro vymazání Vaše údaje i nadále zpracovávat, pokud je zde dána některá z okolností dle čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, tj. například pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právního předpisu, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Státní fond kinematografie pověřen (zejm. dle zákona o audiovizi). Dále např. pokud je takové zpracování nezbytné pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely. Ne vždy jsme tedy povinni Vaše údaje vymazat.
   

 

 1. Právo na omezení zpracování – v případech stanovených v čl. 18 Nařízení GDPR máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na určitou dobu (nikoli trvale, jako u výmazu). Toto právo máte za situace, pokud
   

  a. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby byla ověřena jejich přesnost;
  b. vznesete námitku proti zpracování (viz níže). Po dobu řešení, zda je Vaše námitka oprávněná, musíme zpracování Vašich osobních údajů omezit;
  c. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d. vyjde najevo, že naše zpracování Vašich údajů je protiprávní, ale Vy namísto výmazu osobních údajů požádáte o omezení jejich použití.
   

 2. Právo na přenositelnost osobních údajů - v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR máte právo získat v běžném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám poskytl na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že Vám takto můžeme poskytnout jen ty údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich databázích.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování – dle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či zájmů třetí strany (právní důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení GDPR), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud se bude jednat o zpracování pro marketingové účely, Vaší námitce bez dalšího vyhovíme a přestaneme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech Vám vyhovíme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

 

 1. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – dle čl. 7 Nařízení GDPR máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li naše zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu.

 

 1. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – dle čl. 22 Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je splněna některá z výjimek pro taková zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet z naší strany k výhradně automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 Nařízení GDPR.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7-Holešovice, PSČ 170 00, máte-li např. za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

 

 1. Postup pro uplatnění práv, kontaktní údaje

 

Veškeré dotazy, žádosti či jiná podání související se zpracováním osobních údajů můžete zasílat na níže uvedené kontaktní adresy Státního fondu kinematografie nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní adresy ve věcech osobních údajů jsou:
 

E-mailová adresa: gdpr@fondkinematografie.cz

Adresa pro doručování poštovních zásilek: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

Pro usnadnění uplatnění Vašich práv jsme pro Vás připravili formulář, který při podání žádosti můžete využít. Ten je dostupný zde. Využití tohoto formuláře pro podání žádosti samozřejmě není povinné.

 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Bude-li to nutné, zejména z důvodu složitosti Vaší žádosti/požadavku, můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, o čemž bychom Vás samozřejmě včetně zdůvodnění informovali. Můžeme rovněž požadovat ověření Vaší totožnosti nebo doplnění Vaší žádosti, bude-li nejasná.

 

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Pokud nicméně podáte žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme po Vás požadovat uhrazení poplatku na administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti nebo jsme oprávněni odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

 

 1. Další informace o zpracování osobních údajů

 

Další informace o Vašich právech jakožto subjektu údajů jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.

 

Tato informace je přístupná na internetových stránkách Státního fondu kinematografie a může být aktualizována.

 

Státní fond kinematografie

 

Soubory ke stažení:
Informace o zpracování osobních údajů
Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění práv