2018 - 9 - 1 - 26 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2019

Do výzvy bylo kanceláři Fondu přijato 29 žádostí, jejichž finanční požadavek přesahoval 38 mil. Kč. Rada v této výzvě disponovala alokací 25 mil. Kč.

Rada v první řadě podpořila výrazné akce s mezinárodním přesahem a vysokým diváckým potenciálem a projekty celorepublikového dosahu. Domnívá se, že festivalová síť je v naší zemi dobře rozvinutá a prostor pro její další rozšiřování je omezený. Rada také konstatuje, že u většiny festivalů se každoročně opakují vysoké náklady za technické zabezpečení akce, což je dáno nedostatkem kvalitní infrastruktury zejména v regionech. Pokud by se podařilo ve spolupráci s místními provozovateli kulturních zařízení zvyšovat kvalitu zázemí filmových festivalů, v dlouhodobém horizontu by tato úspora měla výrazný efekt na zkvalitnění a rozšíření programu festivalů včetně akcí pro filmové profesionály, které jsou v tomto roce již součástí žádostí a Rada v následujících letech již nebude podporovat tzv. industry akce v jiných okruzích.

I nadále je u některých festivalů patrné, že si místní samospráva neuvědomuje jejich pozitivní ekonomický přínos, profituje z vysoké návštěvnosti, ale do projektů vstupuje jen minimálními částkami, což opět vede ke křehkosti konstrukce finančního plánu daných festivalů, jež jsou tím pádem odkázány výhradně na podporu centrálních institucí.

Drtivá většina projektů byla Radou vnímaná pozitivně, Rada však i v dlouhodobém horizontu nepovažuje za ideální podporovat menší filmové přehlídky, jejichž efekt je lokální a jejichž financování by do budoucna ubíralo prostředky klíčovým akcím. Rada by i nadále považovala za vhodné komunikovat s Ministerstvem kultury ČR, se kterým se u řady projektů ve financování dubluje, a směrovat tuto komunikaci ke zjednodušení současného systému.

Rada v této výzvě evaluovala projekty festivalů, zejména těch, které podporuje kratší dobu, zda plní očekávání Rady a priority a cíle výzvy a u některých případů došlo k výraznému snížení podpory oproti minulým letům. Naopak byly podpořeny některé z festivalů, které ještě podporovány nebyly.

Rada se bude situací festivalů v tomto roce zabývat, neboť v rámci stejných prostředků na tuto výzvu a obecně na celou Krátkodobou koncepci se musí vyrovnat s dlouhodobě se zvyšujícími rozpočty festivalů, které jsou dány hlavně vyššími cenami služeb. Pokud se nepodaří do výzvy alokovat více prostředků, bude muset Rada buď podporovat méně projektů, aby mohla být vyslyšena často oprávněná rozpočtová navýšení, nebo bude držet víceméně současný stav, což může v dlouhodobém horizontu zhoršit kvalitu podporovaných festivalů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování