Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-4-12 Kompletní vývoj dokumentárního filmu


Do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo osmnáct projektů (o pět méně než v poslední výzvě), které žádaly celkově o více než 9,5 milionu korun. Alokace ve výzvě byla 4,5 milionu korun. Mezi osmnácti podanými žádostmi bylo šest celovečerních debutů a čtyři projekty, jež mají být režírované ženami-režisérkami.
Obecně Rada Státního fondu konstatovala, že naprostá většina projektů byla zaměřena na zajímavá, komplexní, společensky podstatná témata – od globálního oteplování a dalších ekologických problémů, přes soužití české majority a místních národnostních menšin, zkoumání klíčových okamžiků a fenoménů české historie, problematiku justice, pracovní a životní podmínky středoevropanů pracujících v zahraničí, až např. po vliv sociálních sítí na současnou mladou generaci. Tak jako v minulé výzvě i tentokrát byly mezi žádostmi velké rozdíly z hlediska míry jejich připravenosti a promyšlenosti. Přestože je logické, že u dokumentu nelze mít vše předem naplánované a jedná se teprve o výzvu na kompletní vývoj, několik projektů bylo z autorského i producentského hlediska teprve ve fázi prvotního nápadu a neměly zatím zcela ujasněné ani téma ani způsob jeho zpracování.
Rada podpořila devět projektů z celkových osmnácti žádostí. Jeden projekt se umístil nad bodovou hranicí sedmdesáti bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k vyčerpání finančních prostředků na jiné projekty a nejednotnému názoru Rady mu nebyla dotace udělena. Byla vyčerpána celá alokovaná částka, naprosté většině projektů byla přidělena celá požadovaná dotace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování