Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-8-25 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Ve výzvě určené pro vývoj první verze scénáře se tentokrát sešlo 71 žádostí. Většinu tvoří projekty debutantů nebo autorů na počátku profesionální dráhy, nedávných absolventů nebo studentů vysokých filmových škol. Účast mladých autorů Rada SFKMG vítá, protože v principu odpovídá účelu výzvy. Rada se nicméně shodla, že dotací nebude podporovat školní práce, které vznikají ve školních dílnách jako povinná cvičení. Vývoj takových scénářů je po stránce autorské i dramaturgické výlučně záležitostí školy. Netýká se to projektů vyvíjených v mimoškolních produkcích např. i na bázi absolventských prací, v tom případě ale často projekty pracují s hotovou první verzí scénáře a měly by být předmětem kompletního vývoje, nikoliv vývoje první verze scénáře. Několik žádostí bylo z výše uvedeného důvodu hodnoceno níže a podpora jim nebyla přidělena.
Oceněné projekty míří k různým žánrovým formám. Převažuje drama ať už pojaté jako osobní, vztahové, nebo sociální. Je patrné, že autory inspirují a zajímají aktuální obecná témata, např. vyhlídky řešení klimatické krize. Přítomny jsou historické látky z nedávné i vzdálenější minulosti, adaptace nebo i pokus o výrazně divácký film.
Podporu získalo 24 nejlépe hodnocených projektů, 17 dalších bylo ohodnoceno více než 70 body, které opravňují projekt k podpoře, ovšem udělení dotace nedovolila omezená výše celkové alokace výzvy. Svědčí to o tom, že výrazná nadpoloviční většina projektů splňuje podle hodnocení Rady SFKMG profesionální nároky a mohla by se za příznivých okolností stát předmětem dalšího vývoje, mířícímu k profesionálnímu filmu.
Rada SFKMG připomíná, že maximální rozsah treatmentu uvedený ve výzvě je 12 normostran. Tento limit přesto hned několik projektů nedodrželo. V budoucnosti budou takové projekty posuzovány přísněji a snížení bodového hodnocení v souvisejících kategoriích může být v silné konkurenci důvodem pro neudělení podpory. Dodržet pravidla jak ze strany Fondu, tak i ze strany žadatelů, je obzvlášť důležité v době, kdy pandemie a omezení výroby i distribuce vede k vyhlášení mimořádných výzev pro podporu co největšího počtu filmařů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování