Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu minoritních koprodukcí požádalo 39 projektů, což je dosud nejvyšší počet žádostí v
historii minoritních výzev. Vedle celovečerních hraných projektů se o podporu ucházely 3 animované filmy,
7 dokumentů a 3 krátké hrané snímky. Nejčastějším partnerem v koprodukci bylo tradičně Slovensko (12),
dále Rumunsko (5), Polsko (3), Slovinsko, Řecko, Lotyšsko, Srbsko, Ukrajina (2). Zvýšený počet žádostí a
stejná finanční alokace ve výši 20 milionů Kč přinesly vyšší konkurenci mezi projekty. Podpořené projekty
byly výjimečné jak po obsahové a umělecké stránce, tak z hlediska významu pro českou kinematografii.
V průběhu času se charakter projektů a koprodukční vztahy českých producentů v rámci této výzvy mění.
Oproti minulosti výrazně narostl počet koprodukcí, kde se žadatelé plánují podílet na výrobě díla finančně a
zajištěním zvukové a/nebo obrazové postprodukce. Méně obvyklá je účast členů štábu v jiných tvůrčích
profesích. Pro Radu Státního fondu kinematografie je při hodnocení důležitý obraz české kinematografie
jako celku, stejně jako budování a upevňování koprodukčních vztahů českých partnerů. Dalším cílem je
rozvoj českého filmového průmyslu prostřednictvím mezinárodních koprodukcí zahrnujících vysokou českou
kreativní účast, což nárůst postprodukčních koprodukcí splňuje pouze částečně, když rozvíjí české
prostředí pouze v jednom segmentu.
Tak jako dříve i nyní Rada při rozhodování také přihlížela k tomu, že podpora minoritních koprodukcí je
koncipována především pro podporu projektů již většinově zafinancovaných v zemích majoritních
koproducentů. Méně body byly hodnoceny projekty, jejichž finanční zabezpečení bylo z větší míry
nezajištěné. Rovněž níže byly hodnoceny projekty, které nelze po obsahové a produkční stránce považovat
za připravené a jeví se jako projekty ve vývoji. Tato hlediska jsou díky zvýšené konkurenci projektů ještě
důležitější než dříve, ačkoliv podstatným a vysoce bodově hodnoceným elementem stále zůstává umělecká
kvalita.
Minimální hranici pro podporu (70 bodů) překročilo 22 projektů. Rada nakonec finančně podpořila 12
projektů, a to často částkou ve snížené výši. Důvodem ke snížení podpory je jednak omezená alokace ve
výzvě, dále pak nepoměr mezi vlastním vstupem producenta ve srovnání s neúměrně vysokými fee a
honorářem producenta, kdy jsou tyto hodnoty mezi jednotlivými žádostmi velmi rozdílné. Dalším důvodem
snížení je nevyužití dalších dostupných zdrojů financování. Při snížení požadované částky však Rada vždy
zohledňuje zachování minimálního českého vstupu při koprodukci, pravidla koprodukčních fondů a
realizovatelnost projektu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování