Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-6-17 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na výrobu dokumentárního filmu Rada Státního fondu kinematografie hodnotila celkem 17
projektů (tedy o sedm méně než v poslední výzvě na výrobu dokumentu). Pro podporu projektů v této výzvě
disponovala finančními prostředky ve výši 12 milionů Kč.
Rada s potěšením konstatovala, že hodnocené projekty se vyznačovaly širokou tematickou i žánrovou
diverzitou, stejně jako generačním rozložením jejich tvůrců. Vedle portrétů významných nebo zajímavých
osobností nebo skupin osob najdeme mezi podávanými projekty také filozofický esej, sociologickou studii,
historický edukativní film, cestopis, experimentální dokument nebo autorský snímek aktuálně reflektující
probíhající krizi způsobenou pandemií nemoci Covid-19. Tradičně silné bylo zastoupení filmových
debutantů (celkem 6 projektů). Vedle nich ale ve výzvě nacházíme také významné zastoupení projektů
filmových dokumentaristů střední generace (5 projektů) i starších etablovaných tvůrců (2 projekty).
Specifickým fenoménem spojeným s výzvami na podporu dokumentárních filmů jsou zkušení televizní
tvůrci, kteří se pokoušejí uplatit také v oblasti dokumentární tvorby určené pro kina (4 projekty).
Rada se po rozsáhlé diskuzi rozhodla podpořit osm projektů, které podle jejího názoru dosahují výrazných
kvalit a prokazují, že jsou připraveny do výroby. Dalších 11 projektů se rozhodla nepodpořit. Nepodpořené
projekty z konkrétních důvodů popsaných níže buď nepovažuje za dostatečně tematicky nebo formálně
nosné, případně je nevnímá jako dostatečně produkčně nebo po tvůrčí stránce připravené pro výrobu
dokumentárního díla kinematografických kvalit, které by odůvodnily kinodistribuci. Alokace výzvy nebyla
dočerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování