Výsledky rozhodování Rady - 2020-5-2-20 Celoroční činnost institucí – dvouletý grant

V rámci výzvy na podporu celoroční činnosti institucí, která má za cíl zajištění jejich stabilního financování na dobu dvou let, se přihlásilo se svými žádostmi celkem 7 subjektů (oproti 9, které žádaly v této dvouleté výzvě v roce 2018).
Vedle zavedených a dobře fungujících organizací podporujících profesionální filmařské prostředí v ČR a propagaci české kinematografie u nás i v zahraničí, jako jsou Institut dokumentárního filmu, Česká filmová a televizní akademie nebo Asociace animovaného filmu, se přihlásily i dva dosud nepodpořené projekty. Rada u nových projektů v této výzvě vždy důkladně zvažuje, nakolik potřebují podporu právě od Státního fondu kinematografie a nakolik jsou schopny zajistit svou činnost dlouhodobě z vlastních příjmů či z jiných veřejných zdrojů. Rada u všech projektů hodnotila mj. jejich přínos pro filmové profesionály i širší veřejnost, snahu o vícezdrojové financování a perspektivu dlouhodobé udržitelnosti činnosti dané instituce.
Všechny již dříve podpořené projekty požadovaly po Státním fondu kinematografie vyšší podporu, než byla jejich udělená dotace v předchozí výzvě v roce 2018. V některých případech žadatel požadoval i více než dvojnásobek na další dvouleté období. Projekty přitom ale ne vždy adekvátně zdůvodnily takto velká navýšení. S ohledem na to, že Státní fond kinematografie nedisponuje oproti roku 2018 vyšším ročním rozpočtem na podporu české kinematografie, a tudíž i alokace na tuto výzvu je stejná jako před dvěma lety, Rada nemohla tato navýšení uskutečnit a již zavedené projekty podpořila víceméně vždy ve stejné výši jako v poslední dvouleté výzvě na podporu institucí. Výjimkou je pouze Institut dokumentárního filmu, u nějž byla při rozhodování o výši dotace zohledněna skutečnost, že v minulém dvouletém období byl projekt Ex Oriente v prvním roce financován z jiné výzvy SFKMG a dotace na celoroční činnost jej tedy pokrývala jen pro druhý rok.
Ze 7 žádostí bylo Radou podpořeno nakonec 6 projektů. Celková alokace v rámci této výzvy byla 14 milionů Kč a byla kompletně vyčerpána v rámci přidělených dotací. Požadované celkové finanční prostředky všech projektů dohromady byly ve výši přibližně 19,1 milionu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování