Seznam kandidátů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

SEZNAM KANDIDÁTŮ NA TŘI ČLENY RADY STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRFIE PRO TŘÍLETÝ MANDÁT

 

Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu na tři roky za členy, kterým končí mandát v roce 2022.

 

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu dne 18. října 2021 Výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie na období tří let. Výzva proběhla se lhůtou podávání návrhů od 19. října do 19. listopadu 2021.

 

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Dva mandáty končí k 9. červenci 2022, jeden k 15. říjnu 2022, předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

 

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

 

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

 

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 66 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Sedm z nich Ředitelka Fondu vyřadila dle čl. 3.2.1.3 Statutu Fondu jako neplatné. Všech 59 platných návrhů předává Fond ministru kultury ČR.

 

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

 

59 platných návrhů obsahuje jména 12 kandidátů, přičemž 11 z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu 10 nominací dosáhl jeden kandidát.

 

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Badač, Peter

5

Producent

Bilík, Petr

9

pedagog, filmový teoretik, filmové festivaly

Czesany Dvořáková, Tereza

10

filmová teoretička, odbornice filmové výchovy

Dohnal, Lubor

3

pedagog, scenárista, dramaturg

Gregor, Lukáš

6

pedagog, dramaturg, filmové festivaly

Jarchovský, Petr

3

pedagog, scenárista, dramaturg

Kačírek, Pavel

2

scenárista a režisér

Kalandrová, Pavlína

8

producentka, filmové festivaly

Kot, Peter

1

distributor

Smyczek, Karel

6

režisér

Svačina, Jan

2

publicista, festivalový dramaturg, autor odborných publikací

Voráč, Jiří

4

pedagog, filmový teoretik

 

Navrhující organizace

 

Své návrhy na kandidáty podalo 22 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

 

Přílohy:

 

Seznam kandidátů a navrhovatelé

 

Kandidáti:

 

Badač, Peter – CV a koncepce

Bilík, Petr – CV a koncepce

Czesany Dvořáková, Tereza – CV a koncepce

Dohnal, Lubor – CV a koncepce

Gregor, Lukáš – CV a koncepce

Jarchovský, Petr – CV a koncepce

Kačírek, Pavel – CV a koncepce

Kalandrová, Pavlína – CV a koncepce

Kot, Peter – CV a koncepce

Smyczek, Karel – CV a koncepce

Svačina, Jan – CV a koncepce

Voráč, Jiří – CV a koncepce