Výsledky rozhodování Rady - 2023-5-2-18 Celoroční činnost institucí - dvouletý grant

 

V rámci výzvy na podporu celoroční činnosti institucí, která má za cíl zajištění jejich stabilního financování na dobu dvou let, se přihlásilo se svými žádostmi celkem 9 subjektů (oproti 7, které žádaly v této dvouleté výzvě v roce 2020).
Vedle zavedených a dobře fungujících organizací podporujících profesionální filmařské prostředí v ČR a propagaci české kinematografie u nás i v zahraničí, jako jsou Institut dokumentárního filmu, Česká filmová a televizní akademie, ARAS nebo Asociace animovaného filmu, se přihlásily i dosud nepodpořené projekty. Rada u nových projektů v této výzvě zvažuje nejen to, nakolik potřebují podporu Státního fondu kinematografie a nakolik jsou schopny zajistit svou činnost dlouhodobě z vlastních příjmů či z jiných veřejných zdrojů, ale také, jak naplňují cíle výzvy. Rada u všech projektů hodnotila také jejich přínos pro filmové profesionály i širší veřejnost a perspektivu dlouhodobé udržitelnosti činnosti dané instituce.
Všechny již dříve podpořené projekty požadovaly po Státním fondu kinematografie vyšší podporu, než byla jejich udělená dotace v předchozí výzvě v roce 2020 a jednoroční výzvě v roce 2022. Žadatelé přitom ne vždy dokázali dostatečně zdůvodnit navýšení projektu. S ohledem na to, že Státní fond kinematografie v letošní Krátkodobé koncepci nedisponuje vyšším ročním rozpočtem na podporu české kinematografie, a tudíž i alokace na tuto výzvu je omezená, nemohla tato navýšení brát v potaz a již zavedené projekty podpořila víceméně vždy ve stejné výši jako v poslední dvouleté výzvě na podporu institucí, v odůvodněných případech došlo k mírnému snížení, nebo navýšení podpory.
Prioritou Rady v této výzvě byla i podpora menších oborových asociací, které nemají možnost dalšího financování. Nové projekty ve výzvě podávají již zavedené subjekty a jejich žádosti přispívají ke smysluplnému vývoji české kinematografie v rámci podpory fungování různých profesních organizací s cílem zlepšení podmínek animačního průmyslu v regionu (CEE Animation) a zásadní strukturální posun největší filmově-autorské organizace na vyšší profesionální úroveň (ARAS).
Z 9 žádostí bylo Radou podpořeno nakonec 8 projektů. Celková alokace v rámci této výzvy byla 14 milionů Kč a byla kompletně vyčerpána v rámci přidělených dotací. Požadované celkové finanční prostředky na dotaci všech projektů dohromady byly ve výši 21,58 milionů korun.

Hodnocení

Výsledky rozhodování