VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ RADY - 2023-6-1-9 KONFERENCE A VÝZKUMNÉ PROJEKTY V OBLASTI FILMOVÉ VĚDY

Výzva určená na podporu Konferencí a výzkumu v oblasti filmové vědy disponovala alokací 1 mil Kč, přičemž kumulovaná požadovaná částka čtyř projektů dosahovala 2,3násobku disponibilních financí.
Nezbytná proto byla razantní prioritizace kombinovaná s relativně výrazným krácením některých projektů.
Odborná i formální úroveň žádostí i jejich legitimita však byla vysoká a tři projekty obdržely podporu.
Za zásadní a do budoucna obecně udržitelný považuje Rada Fondu výzkum feminizace národní kinematografie, jehož výzkum bude rezonovat jak vzhledem k národní tak i evropské politice, ale přináší i výstupy aplikovatelné přímo v rámci profesní komunity. Za paměťově stejně jako exploatačně a distribučně potřebnou považuje Rada Fondu sumarizaci archivu filmů FAMU. Ke snížení požadované částky došlo rovněž u jinak velmi vítané konference o etice v dokumentárním filmu, Rada upozorňuje na úskalí časoprostorové shody s MFDF Jihlava. Z důvodu limitní částky není financován výzkum divácké obce festivalu Jeden svět, k němuž se zavázal odborně nezpochybnitelný team, nicméně beneficientem výstupů projektu by byl výhradně žadatel, což v konkurenci snižuje validitu projektu.

 

Hodocení

Výsledky rozhodování