Seznam kandidátů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

 Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu na tři roky za členy, kterým končí mandát v roce 2024.

 

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu dne 16. října 2023 Výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie na období tří let. Výzva proběhla se lhůtou podávání návrhů od 17. října do 7. listopadu 2023.

 

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Tři mandáty končí k 17. dubnu 2024,  předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

 

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

 

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

 

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 13 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Žádný z nich Ředitelka Fondu nevyřadila dle čl. 3.2.1.3 Statutu Fondu jako neplatné. Všech 13 platných návrhů předává Fond ministru kultury ČR.

 

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

 

 

13 platných návrhů obsahuje jména 5 kandidátů, přičemž všichni získali více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu 4 nominací dosáhla jedna kandidátka.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Cviková, Ludmila     

3

poradkyně, kurátorka, producentka, odbornice na zahraniční festivaly3

Nováková, Marta

2

režisérka, pedagožka, expertka

Popek, Ivo

2

kameraman

Svačina, Jan

2

publicista, festivalový dramaturg, autor odborných publikací

Švecová, Marta

4

pedagožka, odbornice na festivaly

 

 Navrhující organizace

 

Své návrhy na kandidáty podalo 6 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

 

Přílohy:

 

Seznam kandidátů a navrhovatelé

 

Kandidáti:

Cviková, Ludmila– CV a koncepce 

Nováková, Marta– CV a koncepce  

Popek, Ivo– CV a koncepce 

Svačina, Jan– CV a koncepce          

Švecová, Marta– CV a koncepce