Výsledky rozhodování Rady - 2024-9-1-5 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2024

V letošní výzvě na podporu filmových festivalů a přehlídek se sešel oproti loňskému roku nižší počet žádostí – celkem 28 oproti 32. Celkový finanční požadavek na podporu byl 42,5 milionů. Protože ale v průběhu roku nedošlo k navýšení rozpočtu Fondu na pravidelné výzvy, alokace na podporu festivalů činila tak jako v předchozím roce 27 milionů korun.
Rada nakonec podpořila celkem 22 festivalů. Podporu získaly pouze ty projekty, které beze zbytku naplňují specifika dotačního okruhu dle výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruhu Filmové festivaly a přehlídky. Podpořeny nebyly přehlídky a festivaly, které nelze označit za národně a mezinárodně významné, a dále takové, jejichž dramaturgie se omezuje na výběr dle formálních kritérií (země původu, žánr, apod.), nebo s programovou nabídkou, která je běžně dostupná v české distribuci. Podpořeny tedy nebyly žánrové festivaly, přehlídky národních kinematografií a distribučních premiér, festivaly složené z děl dostupných v českých kinech a televizích a akce vyloženě lokálního charakteru. Rada tímto deklaruje, že se i do budoucna bude v této věci striktně držet specifik uvedených ve výzvě a organizátorům festivalů a přehlídek, které specifika nenaplňují, doporučuje zajistit pro financování prostředky z jiných zdrojů, jako například OMA MKČR.
Přestože byla alokace výzvy stejná jako loni, někteří žadatelé navyšovali rozpočty a požadované částky dotací oproti loňsku. Rada vnímá, že u mnoha festivalů dochází k navyšování rozpočtu i díky vysoké inflaci a růstu cen energií, které se pak promítají i do jejich nákladů. Rada se snaží tuto skutečnost reflektovat a podpořeným festivalům, tam, kde bylo potřeba, podporu navýšila s ohledem na disponibilní prostředky SFKMG. Podle názoru Rady nicméně změny mířící k expanzi a rozšiřování jednotlivých festivalů neodpovídají ani reálným finančním možnostem Fondu. Akcím, které navyšovaly rozpočet právě z těchto důvodů, Rada nevyhověla.
Rada se dále shodla, že několik festivalů v žádostech na rok 2024 velmi dobře pracuje s divákem i s odbornou komunitou v rámci industry programů, doprovodných akcí a vlastní dramaturgie. Naproti tomu Rada snižovala alokaci u festivalů, kde v rámci této výzvy vidí problémy s dramaturgií, nedostatečnou práci s divákem, či odklon od cílů a priorit výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování