Informace pro plátce poplatku z kinematografického představení

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků. Tyto poplatky jsou dle § 24 zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu.

 

Správa poplatku z kinematografického představení je vykonávána podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 

Poplatek z kinematografického představení je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 26 a § 29 zákona o audiovizi.

 

Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení, který zpřístupňuje kinematografická díla za úplatu.

Pořadatelem kinematografického představení je osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.

Kinematografickým představením je zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem.  

 

Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem (§ 62 odst.1 zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy.

 

Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se akce může zúčastnit.

Poplatek z kinematografického představení se odvádí i ze vstupného za zpřístupnění záznamů nebo přenosů koncertů a divadelních přestavení.

Poplatek z kinematografického představení se neodvádí ze vstupného za zpřístupnění sportovních přenosů.

                                                                                                     

Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

 

Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 % ze základu poplatku.

 

Poplatkovým obdobím je dle § 26 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní čtvrtletí. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit. Poplatkové přiznání se podává i v případě, že je poplatková povinnost za příslušné období nulová.

 

Poplatkové přiznání se musí zpracovat v systému pro podávání poplatkových přiznání za kinematografická představení – PORT, který naleznete pod následujícím odkazem http://port.fondkinematografie.cz.

Do tohoto systému je potřeba se registrovat. Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument, který pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu anebo prostřednictvím datové schránky, kterou jste uvedli při vaší registraci. ID datové schránky Státního fondu kinematografie je: ng8unnb. Jakmile obdržíme tento vámi ověřený dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu. Až dojde k jeho aktivaci, budete v této databázi moci vyplnit vaše poplatkové přiznání.

Po vyplnění tohoto poplatkového přiznání se vám vygeneruje pdf dokument, který zašlete buď podepsaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou (preferovaný způsob doručení). Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

 

POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z kinematografického představení

 

Typ podávaného přiznání

Plátce vyznačí typ podávaného poplatkového přiznání, tj. zda se jedná o řádné, opravné či dodatečné poplatkové přiznání.[1]

 

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

 

Plátce poplatku vyznačí, zda je či není plátcem DPH.

Dále plátce uvede údaje o celkové výši vybraného vstupného za dané období za jednotlivá provozovaná kina podle čísla kina vycházejícího z evidence Unie filmových distributorů. Součet částek ve sloupci Celková výše vstupného vybraného za dané období se automaticky přenese do řádku 0 u plátců DPH anebo do řádku 1 u plátců, kteří poplatníky DPH nejsou:

Řádek 0: Přenese se automaticky u poplatníků daně z přidané hodnoty.

Řádek 1: Přenese se automaticky u plátců, kteří nejsou poplatníky daně z přidané hodnoty.

Řádek 2: Základ pro výpočet poplatku se dopočítá automaticky.

Řádek 3: Poplatek se rovněž automaticky vypočte.

 

Vypočítaný poplatek je plátce povinen uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 10006-29720001/0710 vedený u České národní banky. Detaily platby včetně variabilního symbolu vám budou zaslány na váš e-mail po vyplnění poplatkového přiznání v systému PORT. 

 

Poplatkové přiznání není možné podat přes aplikaci DISFILM. 

 

 

[1] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu (§ 135 a § 250 daňového řádu).

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání, tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání (§ 138 daňového řádu).

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené (§ 141 daňového řádu).