Informace pro plátce poplatku z kinematografického představení

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků. Poplatek z kinematografického představení je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 26 a § 29 zákona o audiovizi.

 

Jedná se tedy o poplatek ze zákona ve veřejném zájmu a z tohoto důvodu se na tyto poplatky hledí jako na druh daně a na jejich správu a výběr se vztahují ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 

Na plátce je pak v souvislosti s poplatky nahlíženo jako na daňový subjekt a vztahují se na něj ustanovení daňového řádu. Ten v § 1 odst. 3 říká: „Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.“ A dále v § 2 odst. 3 „Daní se pro účely tohoto zákona rozumí a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek. 

 

Daňový řád dále vymezuje pojem daňový subjekt v § 20 odst. 1: „Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.“ a k tomuto subjektu také vztahuje povinnost podat daňové (poplatkové) přiznání, konkrétně v ustanovení § 135 odst.1: „Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.“ a § 135 odst.2: „Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.“

 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý provozovatel kinematografického představení je zároveň ve vztahu k poplatkové povinnosti daňovým subjektem se všemi povinnostmi. Podle daňového řádu je mj. povinností provozovatele podat poplatkové přiznání svým jménem. Přenesení této povinnosti není možné, protože poplatková povinnost se vztahuje ke konkrétnímu subjektu.  Není proto možné, aby poplatkovou povinnost převzal jiný subjekt a zbavoval jej tak povinnosti, kterou mu ukládá zákon.

§ 241 daňového řádu stanoví zákaz přenosu daňové povinnosti:

„Dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo daňového subjektu zcela nebo částečně jiná osoba, není vůči správci daně účinná; to neplatí, pokud jiná osoba plní povinnost, která této osobě vznikla v důsledku zajištění daně podle zákona.“

Poplatková povinnost se tedy vztahuje k provozovateli a je nepřenositelná.

 

§ 73 daňového řádu stanoví povinnost učinit podání u příslušného správce daně, což je v tomto případě Státní fond kinematografie.

Své podání vůči správci daně může daňový subjekt podat za stanovených podmínek i pomocí jiných technických prostředků. Od 1. 7. 2017 je přesněji určeno, že správce daně určí a zveřejní právě tyto jiné technické prostředky, jimiž lze podání učinit. Znamená to tedy, že již nelze automaticky použít „jinou formu podání“, kterou si daňový subjekt zvolí podle svého uvážení nebo možností (e-mail, fax), ale pouze takovou formu, kterou správce daně zveřejní. (viz § 71 daňového řádu)

V případě audiovizuálních poplatků (s výjimkou poplatku z vysílání reklamy) Státní fond kinematografie zveřejnil na svých internetových stránkách přístup do systému PORT pro vyplňování poplatkových přiznání: http://port.fondkinematografie.cz, s popisem postupu.

 

Upozorňujeme, že od spuštění elektronické aplikace evidence PORT není možné zpracovávat poplatková přiznání jiným způsobem nežli přes tuto aplikaci. Abyste tedy mohli plnit svou poplatkovou povinnost, je nutné se napřed registrovat v systému PORT, což vyžaduje součinnost s kanceláří Státního fondu kinematografie.

Technickou součinnost poskytuje pí. Aneta Klimešová  aneta.klimesova@fondkinematografie.cz

 

Registrace se skládá ze dvou základních kroků.

  1. ​Online registrace, kterou provedete po kliknutí na odkaz http://port.fondkinematografie.cz, kde vyplníte veškeré požadované údaje (všechny údaje je třeba uvádět přesně tak, jak jsou zapsány ve veřejných rejstřících (např. u názvu celý název, dodržení velkých a malých písmen, u IČ i nuly, pokud jimi IČ začíná, apod.).
  2. Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument („Dokument ověření identity“), který pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá dokument prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb.

Jakmile obdržíme tento Vámi podepsaný dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu.

 

Po provedení aktivace budete v této databázi moci zpracovat vaše poplatkové přiznání. Po vyplnění tohoto poplatkového přiznání se vám vygeneruje pdf dokument („Poplatkové přiznání k poplatku z kinematografického představení“), který zašlete buď podepsaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá dokument prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu.

Daňový řád neumožňuje podání e-mailem.

Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení, který zpřístupňuje kinematografická díla za úplatu.

Pořadatelem kinematografického představení je osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.

Kinematografickým představením je zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem.  

Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem (§ 62 odst.1 zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy.

Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se akce může zúčastnit.

Poplatek z kinematografického představení se odvádí i ze vstupného za zpřístupnění záznamů nebo přenosů koncertů a divadelních přestavení.

Poplatek z kinematografického představení se neodvádí ze vstupného za zpřístupnění sportovních přenosů.

Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 % ze základu poplatku.

Poplatkovým obdobím je dle § 26 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní čtvrtletí. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit.

 

Poplatkové přiznání se podává i v případě, že poplatková povinnost za příslušné období je nulová.

 

 

 

POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z kinematografického představení

 

Plátce vyznačí typ podávaného poplatkového přiznání, tj. zda se jedná o řádné, opravné či dodatečné poplatkové přiznání.[1]

Daňový řád stanoví v § 136 odst. 5 „Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.“ Fond v informacích uvádí, že poplatkové přiznání se podává i v případě, že je poplatková povinnost za příslušné období nulová, neboť se prostřednictvím systému PORT snaží výše uvedené plátcům daně usnadnit. Registrovaný plátce vyplní pouze číslo kina a nulovou hodnotu do celkové výše vstupného (vše ostatní systém vygeneruje) a zašle poplatkové přiznání do podatelny Fondu.

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

 Plátce poplatku vyznačí, zda je či není plátcem DPH.

Dále plátce uvede údaje o celkové výši vybraného vstupného za dané období za jednotlivá provozovaná kina podle čísla kina vycházejícího z evidence Unie filmových distributorů. (Pokud plátce provozuje více kin, tlačítkem „+Přidat kino“ otevře další řádek, kam vyplní číslo kina a výši vybraného vstupného. Celková výše vybraného vstupného za všechna kina se automaticky sečte a přenese do řádku 0, event. řádku 1 – viz níže.)

Součet částek ve sloupci Celková výše vstupného vybraného za dané období se automaticky přenese do řádku 0 u plátců DPH anebo do řádku 1 u plátců, kteří poplatníky DPH nejsou:

Řádek 0: Přenese se automaticky u poplatníků daně z přidané hodnoty.

Řádek 1: Přenese se automaticky u plátců, kteří nejsou poplatníky daně z přidané hodnoty.

Řádek 2: Základ pro výpočet poplatku se dopočítá automaticky.

Řádek 3: Poplatek se rovněž automaticky vypočte.

 

Pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, ověří plátce v následujícím kroku její ID přihlášením ke svému účtu.

 

Vyplněné poplatkové přiznání se vygeneruje jako dokument v pdf, který lze stáhnout i vytisknout, podává se Státnímu fondu kinematografie prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá poplatkové přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf.  Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu.

Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

Vypočítaný poplatek je plátce povinen uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 10006-29720001/0710 vedený u České národní banky. Detaily platby včetně variabilního symbolu vám budou zaslány na váš e-mail po vyplnění poplatkového přiznání v systému PORT. Tento e-mail je určen pro plátce pro usnadnění platby poplatku, nezasílá se Fondu s poplatkovým přiznáním.

Poplatkové přiznání není možné podat přes aplikaci DISFILM !!! 

 


[1] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu (§ 135 a § 250 daňového řádu).

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání, tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání (§ 138 daňového řádu).

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené (§ 141 daňového řádu).