Informace pro plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi. Tyto poplatky jsou dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu.

Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 27 a § 29 zákona o audiovizi.

Správu poplatku k poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vykonává Fond podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Plátcem poplatku je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání, je-li součástí jím poskytované služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. (§ 27 odst. 1 a 3 zákona o audiovizi)

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení nebo podobným způsobem; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy. (§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o audiovizi)

Předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. (§ 27 odst. 2 zákona o audiovizi)

Základem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby. (§ 27 odst. 3 zákona o audiovizi) Poplatek a jeho výše je viditelnou položkou ve vyúčtování pro koncového uživatele.

Sazba poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání činí 0,5 %. (§ 27 odst.4 zákona o audiovizi)

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. (§ 27 odst. 5 zákona o audiovizi) (Viz pokyny pro vyplnění poplatkového přiznání níže.)
Poplatkové přiznání se zpracovává v systému pro zpracování poplatkových přiznání – PORT, který naleznete pod následujícím odkazem http://port.fondkinematografie.cz. Do tohoto systému je potřeba se registrovat.

Upozorňujeme, že od spuštění elektronické aplikace evidence PORT není možné zpracovávat poplatková přiznání jiným způsobem nežli přes tuto aplikaci. Abyste tedy mohli plnit svou poplatkovou povinnost, je nutné se napřed registrovat v systému PORT, což vyžaduje součinnost s kanceláří Státního fondu kinematografie.

Technickou součinnost poskytuje pí. Helena Vymazalová helena.vymazalova@fondkinematografie.cz

Registrace se skládá ze dvou základních kroků.

  1. ​Online registrace, kterou provedete po kliknutí na odkaz http://port.fondkinematografie.cz, kde vyplníte veškeré požadované údaje (všechny údaje je třeba uvádět přesně tak, jak jsou zapsány ve veřejných rejstřících (např. u názvu celý název, dodržení velkých a malých písmen, u IČ i nuly, pokud jimi IČ začíná, apod.).
  2. Po dokončení online registrace se vám vygeneruje pdf dokument („Dokument ověření identity“), který pošlete podepsaný poštou na adresu Fondu, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá dokument prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb.

Jakmile obdržíme tento Vámi podepsaný dokument, dostanete e-mailem potvrzení o aktivaci účtu. Až dojde k jeho aktivaci, budete v této databázi moci vyplnit vaše poplatkové přiznání. Po vyplnění tohoto poplatkového přiznání se vám vygeneruje pdf dokument („Poplatkové přiznání k poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání“), který zašlete buď podepsaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá poplatková přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf.  Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu. Daňový řád neumožňuje podání e-mailem. Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 50008-29720001/0710 vedený u České národní banky.