Informace pro příjemce podpory kinematografie – povinnost dodání Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2019

Povinnost dodat formulář „Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2019“ se týká všech příjemců podpory a jejich projektů, u kterých byla v roce 2019 vyplacena celá výše podpory nebo její část (splátka/splátky) a termín pro odevzdání závěrečného vyúčtování je v roce 2020 nebo později a dále projektů, u kterých v roce 2019 nebyla vyplacena žádná splátka a zároveň byla k 31. 12. 2018 vykázána nespotřebovaná částka prostředků v rámci Hlášení o spotřebě finančních prostředků za rok 2018 (tj. finanční prostředky, které zůstaly na účtu ke konci roku 2018 a které mohly být/byly spotřebovány na úhradu nákladů projektu v roce 2019).

Povinnost dodat formulář „Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2019“ se netýká projektů, u kterých již byly vyplaceny všechny splátky/celá výše podpory a zároveň bylo nejpozději do 31. 12. 2019 odevzdáno závěrečné vyúčtování projektu.

Vyplněný formulář „Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2019“ odevzdejte, prosím, nejpozději do 10. 1. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  1. datovou schránkou (ID datové schránky Fondu ng8unnb),
  2. poštou na adresu Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (v případě podání poštou je rozhodné razítko pošty tj. nejpozději datum 10. 1. 2020),
  3. osobně na podatelně Fondu v pracovních dnech v úředních hodinách (úřední hodiny podatelny zde: https://fondkinematografie.cz/kontakt.html).  

 

Formulář k vyplnění naleznete na webových stránkách Fondu zde: https://fondkinematografie.cz/o-fondu/formulare/.

V případě nejasností, prosím, kontaktuje naše ekonomické oddělení: