Informace pro příjemce podpory v rámci mimořádné výzvy Propagace kinematografie v kině

Povinnosti příjemce podpory

 

Dodání závěrečné zprávy na formuláři Fondu nejpozději k datu 31. 1. 2021 prostřednictvím datové schránky, popř. České pošty. V případě doručování poštou je rozhodné datum předání k poštovní přepravě, tj. 31. 1. 2021.

Dodání finálního vyúčtování na formuláři Fondu nejpozději k datu 30. 4. 2021 prostřednictvím datové schránky, popř. České pošty. V případě doručování poštou je rozhodné datum předání k poštovní přepravě, tj. 30. 4. 2021.

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování naleznete zde: https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/archiv-uzavrene-vyzvy/propagace-ceskeho-kinematografickeho-dila.html.

 

Obecné informace týkající se vyúčtování projektu

 

Struktura projektových nákladů se může v průběhu realizace projektu změnit oproti plánovaným nákladům, které byly uvedeny v rozpočtu při podání žádosti o podporu.

Ve vyúčtování je tedy možné uvádět jiné položky a částky, než které byly součástí plánovaného rozpočtu při podání žádosti, avšak pro Fond je důležité:
- dodržení časového období uznatelných nákladů (od podání žádosti do doby předložení vyúčtování projektu (30. 4. 2021),
- výše čerpané podpory a finanční prostředky musí být využity na neinvestiční položky,
- celkové skutečné náklady projektu by neměly klesnout pod 70 % plánovaných nákladů (jinak vznikne vratka poměrné části dotace).

Jedná se o neinvestiční dotaci:
- uznatelné náklady u neinvestiční dotace by měly být v souladu se Statutem, se zákonem o účetnictví a s českými účetními standardy, tj. účtování výdajů na pořízení majetku přímo do nákladů - obecně platí hranice 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku, která se považuje za limit investice.

 

Praktické rady

 

Projekt, na který byla podpora poskytnuta je ohraničen lhůtou pro dokončení projektu, tj. 31. 1. 2021:
- toto ohraničení znamená, že např. poslední faktura za úklid za měsíc leden 2021 může být vystavena v měsíci únoru 2021 (musí se vztahovat k plnění projektu a mezník je lhůta pro dokončení 31. 1. 2021),
- tato faktura ale nesmí být provozovatelem kina proplacena později než 30. 4. 2021,
- toto nejpozdější datum vyplývá z kombinace lhůty pro dokončení projektu (tedy 31. 1. 2021) a lhůty pro předložení vyúčtování, která je 90 dní od konce lhůty pro dokončení projektu.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy týkající se vyúčtování, obraťte se prosím na našeho ekonoma Róberta Vaška
(tel. 770 147 531, 
robert.vasek@fondkinematografie.cz ).

 

FAQ:

 

DOTAZ: V plánovaném rozpočtu máme nějaké navrhované aktivity, ke kterým jsme se nakonec v rámci efektivity neuchýlili a vzhledem k nové situaci ani neuchýlíme. Čas nám ukázal, že musíme řešit věci jinak, a proto se ptám, zda můžeme do vyúčtování dotace zahrnout nové aktivity:

 

  1. Chceme využít nuceného lockdownu a uzávěry kina pro tyto servisní práce, které jsou časově náročné: vzduchotechnika, Revize a vyhodnocení stávajícího systému vzduchotechniky: 3 tis. Kč. Na základně této revize, jsme nuceni celou naši vzduchotechniku přeskládat tak, aby měl každý sál adekvátní průtah (navýšení průtoku vzduchu). Tato servisní práce vychází cca na 80 tis. Kč. Je možné tyto dvě položky zahrnout do kapitoly 03-03 Technické služby?

ODPOVĚĎ: ANO, můžete tyto servisní práce zahrnout do kapitoly 03-03.

  1. Dezinfekce Ozonem – podařilo se zajistit k odkupu ozonovací zařízení (ozonizér) za cenu do 40 tisíc Kč. Je možné toto dezinfekční zařízení pořídit v rámci dotace? Zařadit ho do sekce 05-05?

ODPOVĚĎ: ANO, napište do této položky, že se jedná o ozonovací zařízení, a může být hrazeno z dotace (pokud jeho cena bez DPH nepřekročí částku 40 000,- Kč pro plátce DPH, pro neplátce DPH částku 40 000,- Kč celkem včetně DPH).

  1. Propagace - Podařilo se se slevou zajistit reklamní prostor v televizním okruhu v obchodním domě, kde sídlíme. Je to částka okolo 50 tis. Kč, ale nepočítali jsme s ní, původní cena byla několikanásobně vyšší a nechtěli jsme do tohoto řešení jít. Proto ji nemáme v bodě 02-05 uvedenou. Mohu ji v dotaci také vykázat?

ODPOVĚĎ: ANO, jedná se o nákladovou položku 02-05, může být hrazena z dotace v celkové výši (nejedná se o pořízení majetku).

  1. Dostala jsem z účtárny dotaz, zdali je nutné dodržovat Rozpočet, který byl zaslán spolu se žádostí. V rozpočtu jsme k žádosti vypisovali předpokládané osobní náklady, náklady na tiskoviny, grafické práce, nákup materiálu a drogerie. Je možné některou položku mít nižší a jinou vyšší, případně jiné (v žádosti neuvedené položky) účtovat k projektu (položky, které jsou uvedené ve formuláři)?

ODPOVĚĎ: Rozpočet týkající se skutečných nákladů na projekt samozřejmě nemusí být (dokonce by neměl být) stejný, jako rozpočet plánovaných nákladů na projekt při podání žádosti. Do vyúčtování projektu můžete uvádět položky, které jsou uvedeny ve formuláři Fondu a pokud máte nějaké jiné nákladové položky týkající se daného projektu, tak je můžete konkrétně uvést v položkách “Ostatní“ (01-04, 02-14, 03-06, 04-08 a kapitola 5).

  1. Když bude účetní dávat na ORG projektu veškeré náklady s ním spojené, je možné mít pak účelový znak přiřazený např. jen ke mzdám (vyúčtovat získanou dotaci jen např. na mzdy) nebo je nutné procentuálně rozpoložkovávat poskytnutou dotaci mezi všechny uznatelné položky projektu?

ODPOVĚĎ: Pro vyúčtování dotace od Fondu (na formuláři Fondu: list seznam účetních dokladů hrazených z podpory) není potřeba procentuálně rozpoložkovávat poskytnutou dotaci mezi všechny uznatelné položky projektu, jako uznatelný náklad (splňující podmínky uznatelnosti dle Statutu a Rozhodnutí) může být uvedená třeba pouze 1 nákladová položka – mzdy.

  1. K žádosti o dotaci jsme v rozpočtu uvedli, že organizace pořídí 3 kusy bezdotykových desinfekčních stojanů, nyní se nám podařilo sehnat levnější, můžeme z dotace nakoupit více kusů nebo je nutné dodržet počet kusů uvedených v rozpočtu?

ODPOVĚĎ: Můžete nakoupit více kusů stojanů (viz. také odpověď na výše uvedený dotaz 4), ale pozor, jedná se o neinvestiční dotaci. Uznatelné náklady u neinvestiční dotace by měly být v souladu se Statutem, se zákonem o účetnictví a s českými účetními standardy (účtování výdajů na pořízení majetku přímo do nákladů - obecně platí hranice 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku, která se považuje za limit investice).